«Tilliten til Nav-granskerne»

SKANDALE: Nav-saken er den største forvaltningsskandalen i Norge i nyere tid. 

Støyfaren er stor når granskningsrapporten foreligger

leder


I Nav-skandalen skal hver stein snus og flomlyset settes på, forsikrer arbeidsminister Anniken Hauglie (Høyre). Og de som skal utføre jobben, er det uavhengige granskningsutvalget regjeringen har oppnevnt. Arbeidet blir omfattende.

Foruten Nav, er både domstolene, flere regjeringer og storting og andre instanser delaktige i feiltolkningen av en EU-forordning. Minst 85 trygdemottagere kan være feilaktig dømt for å ha oppholdt seg i andre EU/EØS-land, mens tusenvis av stønadsmottakere har mottatt like feilaktige krav om tilbakebetaling. Mange fikk stønaden inndratt, minst 36 havnet i fengsel.

Det vakte stor oppmerksomhet da det før jul ble allment kjent at lederen og et annet medlem i granskningsutvalget i sin tid satt som høyesterettsdommere i en av disse sakene. Finn Arnesen og Jens Edvin Skoghøy, som nå er jussprofessorer i henholdsvis Oslo og Tromsø, har dermed et klart insentiv til å vinkle granskningen til sin fordel, mener Arnesens professorkollega Benedikte Moltumyr Høgberg.

Det er en sterk påstand. Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at de to er «avgrenset inhabile»,og dermed ikke trenger å byttes ut, en uttalelse regjeringen retter seg etter.

Men som en annen jussprofessor, Jan Fridhtjof Bernt i Bergen, fremholder er den aktuelle høyesterettsavgjørelsen blant de forhold utvalget skal vurdere — og da kan ikke de to være med på å vurdere om de hadde rett. Dette er et vesentlig poeng, selv om utenlandsoppholdet slett ikke var et hovedtema i den aktuelle saken.

Professorfeider opptar normalt ikke så mange utover fagmiljøene og de direkte berørte. Og uttalelsen fra lovavdelingen ville under mer ordinære omstendigheter være tilstrekkelig til å parkere et utskiftningskrav.

Her dreier det seg imidlertid om den største forvaltningsskandalen i nyere tid, og om den grunnleggende tilliten til selve «systemet». Første forutsetning for et bærekraftig punktum i Nav-skandalen er et granskningsarbeid som nyter full tillit, ikke bare hos dem som har fått en urettmessige behandling, i det politiske miljøet og blant jurister — men i befolkningen generelt.

Støyfaren er stor når granskningsrapporten foreligger. I dette tilfellet bør «avgrenset inhabilitet» medføre utskiftning.

Minileder

Fra helvete til himmel?

Den ombygde hurtigbåt-terminalen i Tromsø ble åpnet fredag. Ombyggingen kostet 23 millioner kroner, og ble godt mottatt av passasjerene.

«Terminalen fra helvete» kan kanskje nå gi en smak av himmel?