Fravær i videregående og veien videre

VIDEREGÅENDE: – Kvalitet og gode resultater er selve hovedmålet. Og at flere kommer seg gjennom den videregående skolen med best mulig utbytte, skriver Folkebladet på lederplass. Her Bardufoss videregående skole.  Foto: Jan-Erik Bergstad

Disse trenger hjelp som ikke løses med en fraværsgrense

Folkebladet på lederplass tirsdag 5. februar
leder

At det ville skje noe med fraværet i videregående skole ganske umiddelbart etter at fraværsgrensa ble innført, er ikke overraskende. Det går riktig vei. Verre er det at risikoen for å stryke i enkeltfag har økt.

En fersk Fafo-rapportslår fast at fraværet gikk ned rett etter at grensa ble innført. Men vi må passe oss for å slå fast at den nye grensa er en suksess — fordi fravær og nærvær i klasserommet bare er et delmål. Kvalitet og gode resultater er selve hovedmålet. Og at flere kommer seg gjennom den videregående skolen med best mulig utbytte.

Konklusjonene i Fafo-rapporten slår i begge retninger. Fraværet er redusert med 20 prosent etter at fraværsgrensa ble innført, og det er isolert sett imponerende. Men at risikoen for å stryke i enkeltfag har økt, er også en del av konklusjonene.

Legger vi til at fastleger som vi vil tro allerede i utgangspunktet jobber under press har fått enda en ny oppgave — å sykmelde skoleelever — og at mange elever går på skolen til tross for at de ikke er helt friske, blir ikke 20 prosent nedgang fullt så tilfredsstillende. Derfor må det jobbes vikdere.

Selvsagt er nærvær på skolen viktig. Men uten ytterligere tiltak og innsats for de elevene som av ulike grunner sliter på skolen, bidrar fraværsgrensa bare til å dempe symptomer, uten at de reelle årssakene blir tatt hånd om.

Mange ulike tiltak må settes inn, både i klasserommet og i skolehelsetjenesten. Det handler om fro eksempel å tilpasse fag og undervisning for å møte behovene hos dem som sliter med teori — og å ha tilgjengelig en skolehelsesøster som har tid til å snakke med elvene.

Men kanskje aller mest handler det om å skape tette og gode relasjoner og tillit mellom lærere og elever. Det får man ikke bare av å prate om det eller å vedta regler. Det får man ved å sette inn nok og godt kvalifiserte lærerressurser, lærere som har tid nok og kunnskap nok til å se og forstå. Skolen må være i stand til å hjelpe utsatte elever, de som sliter, gjennom skoleløpet.

Men uansett: Innføringen av de nye fraværsgrensene ble møtt med kraftig motstand fra elevene og deres interesseorganisasjon. At evalueringene så langt viser at flere elever er mer på skolen enn før og at de presterer bedre, forteller oss at skepsisen og motstanden var overdrevet og feil. Samtidig slår rapporten fast at grensen skaper stress hos enkelte elever — og at flere elever med høyt fravær ikke får karakterer i fag der de har fravær som ligger over grensen. Disse trenger hjelp som ikke løses med en fraværsgrense.


Litt gift

Med 50 mot 35 stemmer har Finnmark Arbeiderparti sluttet seg til samarbeidsavtalen med Troms om et framtidig storfylke i nord, melder NRK.

Sånn. Da er vi litt gift.