Senterpartiet er glad og stolt over at Sørreisa nå får en ny barne- og ungdomsskole. Dette er ei storsatsing i kommunen vår — ei satsing for framtida! Her vil det bli gode rammer for læring for elevene, og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Senterpartiet vil legge til rette for at barn og unge i Sørreisa skal få en god oppvekst og ungdomstid. Vi vil at alle barn skal oppleve mestring og ha et godt læringsmiljø, og det skal være nulltoleranse mot mobbing. Vi er særlig opptatt av å sette inn tiltak tidlig for å forebygge mobbing og utenforskap. Her er samarbeid mellom skole, hjem, fritid og helse viktig.

Et gammelt afrikansk ordtak sier at «det skal en hel landsby til for å oppdra et barn». Det er mye rett i det. Alle barn har behov for å bli «sett» og bli verdsatt. Det er vi opptatt av at barna som vokser opp i Sørreisa skal få oppleve. Det gir barn og unge en trygghet og god ballast når de skal ut i voksenlivet.

Senterpartiet er opptatt av god lærerkompetanse og tilstrekkelig bemanning av miljøarbeidere og assistenter, slik at den enkelte elev sikres god oppfølging. Senterpartiet ønsker å styrke satsingen på praktiske fag i skolen.

Å adskille fotgjengere og syklende fra øvrig veitrafikk, er et prioritert trafikksikkerhetsområde for Senterpartiet

Når vi nå har fått den nye skolen på plass er Senterpartiet opptatt av at vi må ha basseng i kommunen, og vi ønsker å utrede nybygg svømmehall, slik at den nye skolen blir et fullverdig undervisningslokale for alle fag i Sørreisa-skolen. Gode svømmeferdigheter kan redde liv og er viktig for både store og små.

Senterpartiet mener det også er på høy tid å renovere idrettshallen når bassenget er på plass, og vi er opptatt av å utrede alternativ for renovering av idrettshallen.

Senterpartiet har i inneværende periode foreslått- og fått vedtatt halvering av halleie i idrettshallen til idrettslagene i kommunestyret. Dette er viktig for å sikre at idrettslagene får beholde inntektene selv, og at de får bruke pengene på aktiviteter til barn- og unge, i stedet for full hallavgift til kommunen. Senterpartiet har også foreslått- og fått vedtatt en tilskuddsordning til lag og foreninger som starter i 2024.

Vi har støttet tilskudd til tråkkemaskiner til Sørreisa løypelag og IL Unglyn ski. Frivilligheten i Sørreisa bidrar med mye til å gi befolkningen i Sørreisa et liv med innhold. Vi vil fortsette med å jobbe for at frivilligheten har gode støtteordninger. Vi vil også takke alle de frivillige som bidrar med arbeid for å gjøre kommunen vår til en bedre plass å bo i.

Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for å beholde et aktivt idretts- og kulturtilbud for barn og unge, og å tilrettelegge for et møtested for ungdom.

Vi er opptatt av å styrke ski og annen idrett i kommunen, samt utnytte kapasiteten til løypenettet som er etablert i kommunen, både sommer og vinter.

Senterpartiet er opptatt av trafikksikkerhet og vil jobbe for å utarbeide en handlingsplan for gang og sykkelveier for hele Troms, og sette av midler til nye gang- og sykkelveier og oppgradering av eksisterende gang- og sykkelveier.  Vi er opptatt av å få inn både eksisterende- og nye gang- og sykkelveier i Sørreisa inn i denne handlingsplanen.

Å adskille fotgjengere og syklende fra øvrig veitrafikk, er et prioritert trafikksikkerhetsområde for Senterpartiet. Dette er særlig viktig på ferdselsårer ved skolen og barnehager. Vi vil særlig trygge skoleveiene for våre barn og unge.

Senterpartiet vil lege til rette for utvikling i kommunen vår, og at Sørreisa skal være et sted folk ønsker å komme til.

Godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her