Av Liv-Mette Storelvmo, Arbeiderpartiet, Espen Estensen, Høyre, Kim Vegard Johansen, Senterpartiet og Beathe Hoel, SV

At økonomirapport for 1. kvartal i Sørreisa kommunestyre skulle ende opp i en debatt om mottak av flyktninger kom overraskende på de fleste. I «beste sendetid» på det direkteoverførte kommunestyremøtet legger Frp inn forslag om å innføre fullstendig stans i mottak av flyktninger ut året. Dette, ifølge Frp, for å ivareta integrering og få ned kommunens utgifter til sosialstønadsmottakere.

Forslaget kom overraskende på fordi det er mindre enn et halvt år siden vi vedtok budsjettet for 2024, et budsjett som har lagt opp til mottak av 80 flyktninger. Vi har full tillit til at kommunedirektøren kommer med tiltak i driften dersom det skulle være nødvendig.

Kommunens prognose på underskudd på sosialbudsjettet er på 500.000 kroner i 2024. Økonomisk sosialhjelp gjelder ikke bare for flyktninger, men også resten av kommunens innbyggere. Med økte renter og dyrere levekostnader er det stadig flere som trenger økonomisk hjelp. Bare i Sørreisa er det 271 personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Dette siste forslaget fra Frp ser for oss ut som et forslag som skal tekke Frp-velgerne, ikke for å bidra til et bedre Sørreisa

Frp mener vi bør stoppe inntak av flyktninger fordi de vi har tatt imot ikke blir integrert og ivaretatt godt nok. Tall fra NAV viser at Troms og Finnmark er best i landet på sysselsetting av ukrainere. Vi må ikke glemme at disse har kommet hit fordi hjemlandet deres er i krig.

Skal vi bare la være å hjelpe fordi det er utfordrende å finne bolig og arbeid til alle? I en tid da befolkningstallet i Nord-Norge synker, og behovet for arbeidskraft er skrikende vil Frp stoppe mottak av det som kan bli viktig arbeidskraft for regionen.

I etterkant av kommunestyremøtet har det kommet flere påstander i avisa og i sosiale medier fra Frp sine representanter, blant annet;

1. Mottak av flyktning blir brukt til å saldere budsjettet.

2. At Sørreisa kommune driver menneskehandel.

3. At flyktninger ikke lar seg integrere grunnet språkproblemer.

4. At sykefraværet i kommunen er så høyt at vi ikke har råd til å ta imot flyktninger.

5. Mottak av flykninger fortrenger Sørreisa sine innbyggere, belaster tjenestene slik at det gir dårligere tjenester for egne innbyggere.

Følger Frp med på hva som diskuteres i debattene i kommunestyret? Når budsjettet for 2024 ble vedtatt i desember budsjetterte vi med mottak av 80 flykninger. Dette gjør at vi må balansere inntekter og utgifter ut fra budsjettet. Inntekter fra integreringstilskudd og økt befolkning, utgifter i forbindelse med økning i kommunens tjenester. Dette kalles å drifte forsvarlig. Det er ikke forsvarlig drift å komme med et ad hoc-forslag uten å undersøke konsekvensene av det.

Beathe Hoel Foto: Jøran Martin Johansen
Kim Vegard Johansen Foto: Jøran Martin Johansen
Espen Estensen Foto: Jøran Martin Johansen
Liv Mette Storelvmo Foto: Jøran Martin Johansen

Frp sier at flyktninger fortrenger egne innbyggere og gir innbyggerne et dårligere tilbud, samt at integreringstilskuddet bare brukes til å saldere budsjettet. Det stemmer ikke. Kommunedirektøren har fullmakt til å bruke integreringstilskuddet der det er nødvendig og bemanne opp tjenestene tilstrekkelig. I tillegg til å bygge opp flyktningetjenesten har kommunen siden 2022 blant annet tilført disse stillingene;

· 50 prosents stilling innenfor helse og 50 prosent stilling som helsesykepleier.

· Ei stilling som språkassistent i barnehagene. I tillegg 1,7 årsverk til pedagog og fagarbeider i 2024.

· Ei stilling særskilt språkopplæring i skolen.

· 50 prosents stilling i NAV.

· Ei stilling i teknisk avdeling å forberede mottak av flyktninger.

Dette er også stillinger som kommer kommunens innbyggere til gode, og gir et bedre tilbud til alle i Sørreisa. Stanser vi mottaket av flyktninger må vi også nedbemanne i tjenestene.

Frp bruker kommunens høye sykefravær som et påskudd til stopp i mottak av flyktninger, men glemmer å nevne de tiltakene vi har igangsatt for å prøve å snu det høye fraværet. Barnehagesektoren har fått økt rammen til å ansette 2,4 stillinger, fordelt på de tre kommunale barnehagene. Der er allerede ansatt folk i stillingene.

I tillegg ansettes det nå fire helsearbeidere i nærmeste framtid. Ved avstemmingen i kommunestyret i desember stemte Frp mot å øke grunnbemanningen i barnehager og helsetjenester. Da er det litt uforståelig at de bruker sykefraværet som argument for stans i mottak av flyktninger.

Flyktninger har selvfølgelig språkproblemer når de kommer til et nytt land. Det å komme seg ut på en arbeidsplass er en del av språkopplæringen. Det at Troms og Finnmark er best på å få ukrainere ut i arbeid viser at vi gjør noe riktig.

Siden forslaget om å stanse mottaket av flyktninger ble behørig nedstemt i kommunestyret, oppfordrer vi Frp til å fokusere på god integrering av de flyktningene som kommer. Sørreisa og regionen trenger dem, både som innbyggere og arbeidskraft.

Man kan jo undre seg hva som egentlig skjer i Sørreisa Frp? Er agendaen å utvikle Sørreisa kommune og finne de beste løsningene for innbyggerne? Eller fortsette med å skape motsetninger som ikke bidrar til en bedre kommune? Dette siste forslaget fra Frp ser for oss ut som et forslag som skal tekke Frp-velgerne, ikke for å bidra til et bedre Sørreisa.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her