Et nytt skoleår er snart i gang, og tilgangen på kvalifiserte lærere er skremmende lav. Rundt 20 prosent av lærerne i grunnskolen i Målselv var i forrige skoleår ikke ferdigkvalifisert for yrket. Blir det bedre i år? Neppe.

Ifølge kommunen er ingen av årets søkere til tre av barneskolene kvalifiserte. Det er et stort tankekors at en relativt sentralt beliggende kommune som Målselv ikke klarer å ligge bedre an enn snittet av kommunene. Det ser langt bedre ut på ungdomsskoletrinnet, men den henter også noen kvalifiserte fra barneskolene. Bardufoss ungdomsskole har bare kvalifiserte lærere til høstens skolestart. Lærermangel er framfor alt et distriktsproblem, og det er fortsatt verst i nord.

En formildende omstendighet for lavere tilgang på nyutdanna lærere er den nasjonale overgangen fra fireårig til femårig utdanning fra 2021. Dermed mistet man et helt kull på landsplan, bortsett fra at Universitetet i Tromsø var modig pilot og er kommet godt forbi denne overgangen. Masterutdanningen gir styrka kompetanse, bedre evne til refleksjon og utvikling, men vil samtidig kreve noe mer for å nå kvalifisering. Dette tilsier at standarden og lønna økes gjennom masterutdanningen.

Elever skal ha rett til å undervises av kvalifiserte lærere. Der har samfunnet en jobb å gjøre. Venstre mener at lærerens kompetanse er den enkeltfaktoren som betyr aller mest for hvor mye elevene lærer og mestrer. Venstre har derfor vært i bresjen for både styrket grunnutdanning og mer etter- og videreutdanning.

Skoleeierne må legge til rette for at de midlertidig ansatte kan løftes til fast jobb. De står jo nærmest til å bli rekruttert til fast stilling som lærere

Det blir stadig færre ungdommer til å fylle alle yrkene som skal til for å dekke tjenester i offentlige så vel som private virksomheter. Arbeidsledigheten er lav, og det blir flere og nye yrkesveier å velge mellom for en ungdom. Vi har de siste årene — med rette — lagt trøkk på rekruttering til yrkesfagene. Det er nå mer enn opplagt at vi må sette inn et like stort løft for lærerprofesjonen.

Å bli lærer er ikke et kall. Det er et valg man gjør i forhold til gevinst i jobbmulighet, lønn og videre karrieremuligheter. Læreryrket må derfor ha betydelige fortrinn som karrierevei. Generelt er det også altfor få som søker rektorstillinger. Sjøl om behovet i antall er langt mindre, kan det isolert sett være et enda større problem. Gode resultat, trivsels- og kompetansetiltak i skolen fordrer god, faglig og motiverende ledelse.

Bedre lønn kan være et rekrutterende tiltak som også bidrar til å holde på godt utdanna folk. Det er nok av andre yrker som kan lokke dem ut av skolen. Lønnsøkning kan også være en automatisk følge av et gjennomført spesialiserende EVU-tilbud: Gjennom målrettet videreutdanning må den ansatte kunne sertifisere seg for spesialistkompetanse, ikke bare på området fag og didaktikk, men også innenfor skoleledelse, på forskjellige nivåer, på tverrfaglige tiltak/miljø og på forskning/skoleutvikling. Utsikter for karriereutvikling innenfor skoleverket vil også virke rekrutterende.

Veiledning av nye lærere praktiseres i dag forskjellig i skolene. Slik veiledning bør være obligatorisk for alle i første praksisåret, og oppgaven må gi skoleeier tilskudd i inntektsoverføringen fra staten. En nasjonal garanti for et slikt år vil styrke både nykommerens og veilederens kompetanse ytterligere — alt til elevenes beste. Bare kunnskapen om en slik ordning vil kunne virke rekrutterende til lærerutdanningen.

Hva så med dem som hvert år erstatter de manglende kvalifiserte? Til tross for at de tetter et betydelig hull i staben, er ansettelsen midlertidig år etter år, og lønna deretter. Det kan være mange grunner til at utdanningen ikke er påbegynt eller fullført. Noen har kanskje relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå, andre kan ha begynt på gammel ordning og sliter med overgang til femårig utdanning.

Det fins allerede kvalifiseringsordninger i samlingsbaserte tilbud. Mange er godt voksne og etablerte, slik at slik kvalifisering kombinert med jobb vil være utfordrende. Skoleeierne må legge til rette for at de midlertidig ansatte kan løftes til fast jobb. De står jo nærmest til å bli rekruttert til fast stilling som lærere.