Dyrøy kommunestyre har to ganger behandla saken om hvorvidt det skal gis dispensasjon fra kystsoneplanen og tillate et oppdrettsanlegg for torsk på Hagenesgrunnen. Den ene gangen var det flertall mot, den andre gangen for. Da hadde man sukret pillen med å kalle det en midlertidig tillatelse, forstå det den som kan, så lenge kystsoneplanen skal rulleres neste år uansett.

Dette hadde Statsforvalteren klaga på fordi man synes man skulle holde seg til kystsoneplanen når man først har laget den. Spesielt i ei sak som er så kontroversiell med så store miljømessige konsekvenser. Dermed behandla kommunestyret saka for tredje gang sist torsdag, hvor man skulle si om man ville ta klagen til følge eller ei.

Har vi ikke avgitt nok areal til fiskeoppdrett?

Med en stemmes overvekt ble det bestemt at man ikke skulle ta den til følge, så nå sendes saka til en settestatsforvalter til behandling. (Troms kan ikke være både hørings- og klageorgan)- At det er så mye avvikende avstemminger viser hvor splittet kommunestyret er i denne saken. Det er avhengig av hvem som møter, og om folk får lov til å stemme etter sin overbevisning eller ei. Ap har jo lang tradisjon med å låse gruppa si.

For meg er det vanskelig å forstå at politikere ser bort fra faglige advarsler om å tillate torskeoppdrett. Nylig la Havforskningsinstituttet fram årets Risikorapport hvor de igjen påpeker at den allerede trua kysttorsken kan bli helt ødelagt av gener fra oppdrettstorsken siden den gyter i merdene. De har heller ikke fått nok dokumentasjon på at den er rømmingssikker og mer resistent mot sykdommer, noe man regner med den vil få fordi smittepresset øker voldsomt så snart man presser mange individ sammen på et lite areal jfr. lakseoppdrett.

Har vi ikke avgitt nok areal til fiskeoppdrett? Var vi ikke enig da kystsoneplanen var behandla at seks lokaliteter i en liten kommune var nok? Sjøørreten, villaksen og rekefeltet i Dyrøysundet er borte, og fjæra stadig mer algebevokst. Har vi ikke ofret nok? Tør vi eksperimentere med torskeoppdrett som i verste fall ødelegger siste rest av vår lokale kysttorskestamme som allerede er gått kraftig tilbake? Er det bare «pellets-sei» hobbyfiskerne skal få?

Hva er det som feiler folket i Vesten? Hvorfor respekterer vi så lite naturen, hvorfor måles alt i kroner og øre og ingenting kan bli stort nok?

Etter min mening bør det ikke komme en oppdrettstorsk i ei merde før den er sterilisert. Det kan ta sin tid. De har jobbet med sterilisering av laks i mange år uten å finne en helt god løsning. Men hva stresser vi etter?

Da Dyrøy vedtok at man skulle satse på sjømat, tenkte jeg på konvensjonelt fiske og tareoppdrett, næringer som er bærekraftig i motsetning til fiskeoppdrett som henter fôret helt i fra Brasil.

Jeg håper Statsforvalteren stopper denne saka.