Høringsrunden om regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på norsk havbruk ble avsluttet 4. januar. Over 414 kommuner, bedrifter, privatpersoner og professorer har sagt sin mening om saken. Totalt er det produsert 14.000 sider med tekst om ei næring som heller skulle sett at tiden ble brukt til å skape verdier og flere lønnsomme jobber langs norskekysten.

Etter 14.000 sider med høringstekst er produsert, er oppsummeringen at det store flertallet er negative til regjeringens foreslåtte «lakseskatt». Både i akademia, kommunesektoren, privat næringsliv og blant interesseorganisasjonene. Mange av høringsinstansene peker på at forslaget om en ekstraskatt på 40 prosent kommer i tillegg til andre skatter havbruksnæringen allerede betaler: Selskapsskatt, produksjonsavgift, formueskatt, utbytteskatt og enkelte steder eiendomsskatt.

For mange kan det resultere i at det totale skattetrykket kan komme opp i 80-85 prosent. For de aller fleste bedrifter i Norge, uansett bransje, vil det være et vanskelig skattenivå å leve med. Forslaget innebærer en betydelig inndragning av investerings- og risikokapital for videre samfunnsutvikling, distriksbygging og jobbskaping langs kysten.

Vi håper regjeringen tar seg god tid til å gå grundig inn i høringsuttalelsene

Havbrukssektoren har vært tydelige på at de nå har økonomisk handlingsrom til å bidra med mer til fellesskapet. For å redusere usikkerheten har vi foreslått en overgangsordning der de ekstra skatteinntektene til fellesskapet betales med en økning i produksjonsavgiften ut 2023 inntil en ny, tilpasset skattemodell for næringen er på plass.

Vi håper regjeringen tar seg god tid til å gå grundig inn i høringsuttalelsene som er innsendt, og gjennomfører en ordentlig konsekvensutredning av sitt eget forslag. Her er et lite utdrag fra noen av høringsinnspillene:

Advokatfirmaet Thommessen: «Thommessen mener at innføringen av en ny grunnrenteskatt på havbruk etter forslaget, vedtatt i 2023 med ikrafttredelse 1. januar 2023, vil krenke Grunnloven § 97, samt være problematisk i forhold til Grunnloven § 105 og EMK P1-1.»

Den norske revistorforening: «Vi mener det mest naturlige vil være å se forslaget om å innføre grunnrenteskatt i sammenheng med øvrige forslag til skatteendringer samt forslagene fra Skatteutvalget. Et justert forslag til ev. grunnrenteskatt i havbruksnæringen bør sendes på ny høring, og nye regler bør ikke tre i kraft før helheten er behandlet og bestemt».

Fish Pool ASA: «Nasdaq prisen er ikke en «børshandlet pris» og kan ikke brukes som Normpris og grunnlag for skatteberegning.»

DNB: «Summen av grunnrenteskatt og finansieringsbehovet knyttet til formuesskatt for privateide selskaper, innebærer at mange privateide selskaper i realiteten får en skattesats over 80 prosent. Tekniske elementer i grunnrenteskatteforslaget kan innebære at skattesatsen overstiger 100 prosent, særlig dersom en ujustert Nasdaq-pris legges til grunn».

Lerøy Seafood: «Vi, som nordmenn og næringsaktører, er også skremt av nyere tids neglekt av de grunnleggende prinsippene om ansvarlighet, langsiktighet og forutsigbarhet i politiske prosesser. Som et resultat vil vi også tenke oss nøye om før vi gjør nye store investeringer med lang løpetid».

Nettverk for fjord- og kystkommuner: «Kyst- og fjordkommunene er svært bekymret over hvordan forslaget om innføring av grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for vertskapskommunene, herunder at forslaget i liten grad er konsekvensutredet».

Stiim Aqua Cluster: «Havbruksnæringen, ved Sjømat Norge, har foreslått at næringen kan betale inn ønsket proveny (3,65-3,8 milliarder) for overgangsåret gjennom en flat avgift, slik at staten ikke taper på en overgangsordning, samtidig som det gis nødvendig tid til å planlegge/utrede en effektiv løsning uten at denne får tilbakevirkende kraft. Stiim Aqua Cluster støtter opp om dette forslaget».

Carnegie Investment Bank: «Argumentet om at lakseselskapene fikk konsesjonene sine gratis holder ikke vann. De aller fleste konsesjonene har i ettertid blitt omsatt til markedspriser (også konsesjoner eid av staten). Det kan videre argumenteres for næringen allerede betaler grunnrenteskatt ved at staten alt henter inn et betydelig ekstra skatteproveny fra havbruksnæringen ut over vanlig selskapsskatt, blant annet fra lisensauksjoner og produksjonsavgift.»

Regelrådet: «Regelrådet merker seg at det foreslås ikrafttredelse 1.1.2023, og høringsfristen er 4.1.2023. Selv om skattlegging av havbruk har blitt utredet tidligere og synspunkter fra næringen og andre berørte er kjent fra tidligere høringsrunder mener Regelrådet at dette er en uheldig bruk av høringsinstituttet».