3. januar 2022 hadde Rigmor Sellevoll fra Stonglandseidet et leserinnlegg i Folkebladet om tilrettelegging av nye tomter og bolyst i Senja kommune. Det ønsker jeg å besvare.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for Senja kommune er en strategi for å møte framtidens utfordringer, og en plan for hvordan vi ønsker å utvikle samfunnet vårt. Samfunnsdelen beskriver hvordan vi skal jobbe med stedsutvikling og bolyst i hele kommunen.

Det skal blant annet gjøres ved å utvikle et boligtilbud som reflekterer ønsket og forventet befolkningsvekst, befolkningssammensetning og husholdningstype. Det skal videre tilbys gode, varierte og attraktive boalternativer i hele kommunen gjennom hele livsløpet, som inkluderer ressurssvake i boligmarkedet. Målene er klare og tydelige, og fokuset er at Senja kommune skal være et godt sted å leve hele livet.

Det er igangsatt en prosess med å utarbeide en arealstrategi for Senja kommune. Strategien skal danne grunnlag for en framtidig, overordnet og helhetlig arealpolitikk i kommunen. Arealstrategien skal gi tydelige signaler om hovedretning for utviklingen og hvilke premisser for arealforvaltningen som skal legges til grunn de neste 10-15 år.

Strategien skal styre utviklingen i kommunen i ønsket retning, blant annet ved valg av lokalisering av nye utbyggingsarealer. Arealstrategien skal legges til grunn for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Utarbeidelse av arealstrategien og kommuneplanens arealdel for Senja kommune, er det viktigste planarbeidet kommunen skal gjennomføre de neste to år. Den kommunale arealstrategien er bindeleddet mellom mål og fokusområder satt i samfunnsdelen og arealdisponeringer fastsatt i kommuneplanens arealdel.

Ifølge SSB var det 7.814 boliger i Senja kommune i 2021, hvorav 6.306 eneboliger. I 2020 ble det realisert 28 nye boliger. Plan- og utviklingsavdelingen i kommunen har gjort beregninger som tilsier at vi har rundt 2.697 ferdig regulerte boenheter/tomter ledig til boligformål. Disse er fordelt på 32 steder i hele kommunen, inkludert Stonglandseidet, Stonglandshalvøya og Rødsand. Tallene forutsetter en godkjent sentrumsplan for Finnsnes og godkjent kommunedelplan for bynære områder.

Tall fra SSB viser også at i gjennomsnitt er det bygd 50,2 boliger per år for perioden 2015-2019 for alle de tidligere Senja-kommunene. Med samme utvikling kan vi potensielt ha ledige tomter i 54 år framover. I tillegg kommer reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Det var 2.434 hytter og andre fritidsboliger i kommunen i 2020, ifølge SSB. Det er rundt 382 ferdig regulerte tomter til fritidsformål i kommunen. I tillegg kommer reguleringsplaner i prosess.

Kommunen skal aktivt bruke Husbankens økonomiske ordninger i det boligsosiale arbeidet. Startlån er et tilbud som Senja kommune har, for å hjelpe de som har hatt langvarige problem med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Dette kan blant annet være at husstander ikke klarer å oppfylle egenkapitalkravet og/eller har langvarig lav inntekt. Det gis også rom for å ta distriktspolitiske hensyn i behandlingen av søknader om startlån.

I Senja kommune gis også tilskudd til tilpasning av bolig. Kommunen mottok 124 søknader i 2020 og lånte ut 40,2 millioner kroner. Kommunestyret vedtok i mars 2021 å øke startlånrammen fra 40 til 70 millioner kroer. For å unngå at kommunen måtte avslå søknader om startlån fra sine innbyggere på grunn av manglende utlånsmidler, vedtok kommunestyret i september å øke utlånsrammen ytterligere til 100 millioner kroner.

Senja kommune mottok 147 søknader i 2021. Resultatet av ordningen er at det er kjøpt boliger spredt rundt i store deler av kommunen. 57,1 prosent av søknadene kom fra barnefamilier og 75 prosent av utbetalingene gikk til barnefamilier.

Senja kommune skal være en offensiv eiendomsaktør som gjør strategiske eiendomsdisposisjoner, for å ivareta en helhetlig samfunnsutvikling og boligpolitiske hensyn i byen og bygdene. I 2021 solgte kommunen 18 boenheter til en samlet sum av 12.480.000 kroner, Det har vært stor interesse for disse boligene. Senja kommune har vedtak på salg av ytterligere 11 boliger.

Senja kommune er opptatt av å ta vare på lokal identitet og kvalitet, og utvikle områder slik at de blir gode møte-, bo og arbeidsplasser for innbyggerne og besøkende. Det betyr at steder må utvikles forskjellig. I tillegg skal kommunen støtte opp om trivselsskapende initiativ fra private, lag og foreninger, og næringsliv. I kommunens arealforvaltning skal innbyggerne ha en reell deltagelse og involvering.

Summen av god kommunal arealforvaltning og et godt samspill med kreative og engasjerte innbyggere, skal bidra til stedsutvikling og bolyst i hele Senja kommune.