I løpet av få år har det sterke helikoptermiljøet med utgangspunkt i Bardufoss flystasjon måttet tåle flere harde tilbakeslag. Vi hadde og har en tjeneste som hevder suverenitet, og der helikoptre er en nøkkelfaktor i overvåking og forvaltning av de rike fiskeressursene Barentshavet rommer. Vi har hatt helikoptre som har støttet og samøvd med Hæren i utdanning av nye rekrutter i Nord-Norge.

Helikoptermiljøet på Bardufoss har gitt store bidrag inn i det sivile samfunn når det gjelder søk, redning og ambulansetjeneste. Som også Mads Gilbert sier i sitt siste intervju i Nye Troms 23.03.23: Kan ikke understreke betydningen nok av å ha Bell 412 stasjonert på Bardufoss!

Flyttingen av Bell 412 til Rygge og føljetongen om nye NH90 helikoptre er ikke til å leve med, og må rettes opp så raskt det lar seg gjøre. Nye kystvakthelikopter med base på Bardufoss er første skritt i dette arbeidet.

De fleste politiske partiene har sittet i regjering en eller flere ganger i denne perioden, og har sin del av ansvaret for utviklingen. Samtidig er det politiske ordskiftet preget av den gamle barneleken «Flasketuten peker på» . Politiske partier er veldig opptatt av å ta æren for det som er positivt, da heter det ofte at «våre folk leverer varene». Når ting ikke er like positive er det om å gjøre å få flasketuten til å peke på andre partier eller parter. Landsdelens politikere kan denne leken godt. Vi tror imidlertid leken er særdeles lite fruktbar.

May-Tove Pryneid Foto: Gjermund Nilssen
William Macqeen Moe Foto: Gjermund Nilssen

Innledningsvis pekte vi kort på helikoptermiljøets store betydning på flere områder i samfunnet. Listen er mye lenger og vi tror helikopterets rolle blir langt større og viktigere i framtida enn det er i dag. For tidligere generasjoner har det vært en selvsagt ting at vi må ha tilgang til mat og kunne forsyne folket med det. Om denne kunnskapen har hatt dårligere kår en stund, så er dette i ferd med å snu.

Barentshavet er et av de mest fiskerike havområder i verden. Forvaltningen og sikringen av denne ressursen er kanskje en av Norges viktigste internasjonale oppgaver. Det er ingen utviklingstrekk i tiden som tilsier at dette arbeidet blir mindre viktig. Ei kystvakt uten helikopter er ikke i stand til å utføre denne jobben effektivt.

Vi er ikke militære eksperter i Rødt Målselv. Men vi har fått med oss helikopterets økende betydning i et moderne forsvar. Norges plassering og topografi tror vi vil forsterke helikopterets rolle sammenlignet med andre land. Den teknologiske utviklingen vi har sett til nå, vil bare forsterkes.

Det er en utvikling som favoriserer mobilitet og små avdelingers mulighet til å bruke terrenget Norge er utstyrt med. At helikopteret er prioritert så lavt i Forsvaret i nord som i dag, er svært vanskelig å forstå, også med vår begrensede militære kunnskap. Samfunnsutviklingen går raskt i retning av sterkere konsentrering av fagmiljøer innen helse, jmf. siste styrevedtak i UNN om styrking av Universitetssykehuset i Tromsø.

På tide å fjerne flasketuten mot hverandre aog faktisk peke den i rett retning. Dette for våres landsdel, folk og ikke minst framtid

Vi ser dette i andre området i samfunnet også, for eksempel politi. En brei helikoptertjeneste med spisskompetanse i dårlig vær i tøft terreng, har vært avgjørende for mange, og vil bli det i større grad i framtia. Behovet for raskere respons og over lengre avstander øker. Om landsdelens politikere ikke tar dette inn over seg og snakker med samlet stemme, svikter vi folk i landsdelen.

Vi som lokalpolitikere bør stå samlet om dette å fortsette å presse mot sentralt. I Hurdalsplattformen er dette også nevnt: «Flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter. Flyttinga skal vere basert på ei militærfagleg vurdering der både Hæren og spesialstyrkane sine behov for helikopterkapasitet blir varetatt.»

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023 opplyste forsvarsdepartementet, som svar på budsjettspørsmål 365 fra Rødt, at det å hente de seks Bell-helikoptrene tilbake til Bardufoss slik at det igjen ble lik fordeling mellom Rygge og Bardufoss, ville koste 54 millioner kroner.

Forslagsstillerne viser til at Rødt i alternativt budsjett foreslo å bevilge 54 millioner kroner for å flytte de seks Bell-helikoptrene tilbake til Bardufoss, og mener dette er et relativt lite beløp for å sikre en viktig kapasitet for Hæren og totalberedskapen i Norges mest utsatte landsdel.

Rødt har lagt fram et representantforslag på Stortinget sier følgende: «Stortinget ber regjeringen flytte et tilstrekkelig antall Bell 412-helikoptre til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikoptre»

På tide å fjerne flasketuten mot hverandre aog faktisk peke den i rett retning. Dette for våres landsdel, folk og ikke minst framtid.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her