Styret, på vegne av om lag 130 andelshavere i Olderhamna båthavn (OBH), håpet i det lengste å unngå å tilskrive det politiske nivå i Senja kommune (SK). Men slik situasjonen har utviklet seg mener vi det er riktig å «rope varsku». Bakgrunnen for bekymringen er at det allerede er signert en avtale mellom SK og et selskap under stiftelse (SUS), dette uten at tidligere innmeldte anmerkninger til administrasjonen har blitt hensyntatt.

Som største leietager, og til nå eneste bidragsyter til dekningsbidraget, ser vi nå en betydelig risiko for at både SK vil OBH kan oppleve betydelige utfordringer i fremtiden. Kommunens prosess knyttet til den nå signerte leie- og salgsavtalen ble først kjent for oss i desember 2021, og allerede den 13.januar 2022 var den undertegnet. I denne korte perioden hadde OBH et par møter med SK der vi uttrykte vår bekymring, med påfølgende lovnader om at disse skulle hensyntas og reflekteres i avtalen. Det skjedde ikke, og vår oppfatning var at dette var en «skinnprosess» der beslutningene i all hovedsak var fattet før det ble opprettet dialog med OBH som er eneste leietager i havna.

OBH ønsker selvfølgelig yrkesfiskere hjertelig velkommen, men slik dette nå tegner seg frykter vi at det blir både lenge og langt mellom hver fiskebåt som utøver sitt yrke fra havna. Dette begrunner vi med at antallet aktive yrkesfiskerne som står bak SUS er få, og at de i all hovedsak har sine baser på yttersia. Vi kan vanskelig se at de kommer til Finnsnes for å utøve sitt registrerte yrkesfiske. Hva som er de reelle motiver for etableringen stiller vi derfor spørsmål ved.

Er definisjonene i avtalen presise nok, eller gir det et for stort rom for tolkning?

Uten å være for spesifikke i våre spekulasjoner ønsker OBH å vekke deres interesse med å peke på at avtalen er upresis på flere områder, herunder:

  • Det hevdes at initiativet kom fra en sammenslutning av fiskerne, i hvilken grad gjorde det det?

  • Det hevdes at det etableres et fiskereid aksjeselskap, der spørsmålet er om det faktisk er fiskereid eller kun delvis fiskereid?

  • Det fremkommer at leietagerne skal drive med fiskeri, havbruk eller annen maritim virksomhet. Hva ligger i denne upresise definisjonen?

Generelt benyttes vage og upresise definisjoner som gir betydelig rom for tolkning. Hva er en fisker, hva er et fiskereid aksjeselskap og hva menes med maritim virksomhet?

Vil framleie skape konkurransefortrinn?

Når det gjelder framleie (pkt. 1 i avtalen) var det en av de punktene som vi tok opp med SK ved flere anledninger. På tross av lovnader fra SK om at utleie til fritidsbåter var forbeholdt OBH, så åpnes det nå for noe helt annet. SUS-erne kan med denne avtalen drive framleie til fritidsformål, herunder på bekostning og med et fortrinn fremfor OBH. En kan tenke at konkurranse er sundt, ja det er mulig, men forskjellen her ligger i at SUS-erne får en langt lavere etableringspris, all den tid de selv slipper å investere i den flytende infrastruktur. Vår bekymring for at dette er en del av forretningsplanen forsterkes ved arbeidet med å utvide antall flytebrygger allerede var startet før avtalen var signert.

Forkjøpsrett på nausttomter, er det ok dersom definisjonen er upresise?

Når det gjelder pkt.6 i avtalen danner dette også undring og spekulasjon. Det er for oss kjent at det er 15 aksjonærer i SUS. Dette passer godt med at det er etablert 15 nausttomter, og at andelshaverne får forkjøpsrett basert på en meget vag definisjon på hva som er fiskerirelatert aktivitet. Denne problemstilling ble skriftlig meddelt SK uten at dette er hensyntatt. Burde ikke salg av eiendommen være lagt ut på det åpne markedet for å sikre en grad av rettferdighet ovenfor for allmennheten?

Har admirasjonen den nødvendige delegasjonsrett til å inngå denne type avtale?

Leieavtalen strekker seg over 25 år med en leiepris på vi har beregnet til tett på 10 000 000 kr. Dette gitt at vi har forstått pkt. 8 i avtalen riktig.

Parkeringskort og brøyting inngår, er det naturlig?

Kommunal brøyting på kommunal vei er selvfølge, men 20 gratis parkeringskort til såkalte fiskere kan vel neppe være greit (her bør noen våkne og faktisk sjekke hvor mange som er aktive i yrket)? Dette frisleppet står seg kanskje dårlig når de som jobber i skole- og helse må betale for å parkere på arbeidsplassen.

Vi i OBH har muligens vært naive som selv har kostet gatelys, asfalt, flytebrygger, landganger og snøbrøyting. I lys av denne avtalen er vi i hvert fall klar over at SK fra nå av også må belage seg på å brøyte den delen av moloen som vi leier.

Finnes det et alternativ til den allerede signerte kontrakten mellom SK og SUS?

Vi vet at vi kunne håndtert og ivaretatt forvaltning «fiskerihavna». Dette var en del av det vi presenterte for kommunen i den dialog vi hadde gjennom siste halvdel av desember. Vi hadde tro på at dialogen skulle føre frem helt til den signerte kontrakten med SUS ble kjent for oss. I den nevnte perioden tilbydde vi å overta driften av «fiskerihavna». Med vår erfaring og kompetanse, våre etablerte rutiner for drift, overvåking og etablerte nettverksløsninger mener vi dette var en et konstruktivt spor som ville skape en «vinn – vinn» situasjon. Dessverre sitter vi med et inntrykk av at «skinnet allerede var solgt», og med dette sitter igjen med det vi oppfatter som en utleiekonkurrent som har fått «utdelt bedre kort å spille med».

Hva forventer vi av dere?

Vi vet ikke, men om det er interesse for å gå «saken i sømmene» så er vi sikre på at det er mye som kan komme for dagen. Vår oppfatning er at om ikke avtalen blir sagt opp så frykter vi at urett blir gjort ovenfor innbyggerne og at saken vil «kaste mørke skygger» over havna i mange år.

Vi håper med dette at det politiske nivå vil vise interesse for saken og vurdere hvorvidt det som har skjedd er i henhold til forventet ryddighet samt gjeldende lover og regler. Vi mener den bør undersøkes og at kritiske spørsmål om saken må stilles til administrasjonen.

Skulle det være behov for mer informasjon ikke nøl med å ta kontakt med oss.

I beste mening for oss alle i Senja kommune Årsmøte/Styret i Olderhamna Båthavn