Venstre vil gi 16- og 17-åringene stemmerett ved lokalvalget i 2023. Å senke stemmerettsalderen i lokalvalg kan bidra til økt valgdeltakelse og til at flere unge kommer inn i lokalpolitikken.

Stemmerett er en av de mest grunnleggende rettighetene i et demokratisk samfunn. I dag er deltakelsen i lokalvalg lavere enn ved stortingsvalg. Dessverre, for det er i lokalvalgene vi er med på å bestemme over det som er nærmest oss, som skolene, barnehagene, veiene, eller helsetjenestene vi bruker i hverdagen.

Beslutninger som tas av lokalpolitikerne har direkte påvirkning på folks liv der de bor. Også for barn og unge er det kommunale tilbudet særlig viktig. De er jo brukerne av skoler, fritidsklubber, skolehelsetjenesten og kollektivtilbudet, for eksempel. Men de har veldig liten eller ingen påvirkningskraft når politikerne skal avgjøre hvordan disse tingene skal være.

Det er på tide å gi ungdommen muligheten til direkte påvirkning i folkevalgte organ

16-åringer har allerede stemt ved lokalvalg i Norge. I 2015 ble det gjennomført et prøveprosjekt i 20 kommuner. Det førte faktisk til at flere unge ble valgt inn i kommunestyrene.

Hver gang det har blitt gjort endringer knyttet til stemmerett i Norge, har det vært snakk om utvidelser. I dag lever folk lenger, og gjennomsnittspersonen som stemmer er eldre enn før. Venstre vil utjevne den forskjellen ved å inkludere flere i demokratiet.

Unge kan være vel så engasjerte i politikk som voksne, både for egne og andres saker. De ti siste årene har vi sett en kraftig vekst i unges politiske deltakelse. Faktisk er de nå flinkere til å delta i organisasjoner, skrive i avisa og delta i demonstrasjoner enn voksne. Norge utmerker seg også i internasjonale undersøkelser av unges demokratiforståelse.

Demokratiet er helt avhengig av aktiv politisk deltakelse. Derfor foreslår Venstre å innføre stemmerett fra 16 års alder. Forslaget ligger til behandling i Stortinget nå. Stemmerett i stortingsvalg krever endringer i Grunnloven, og et slikt forslag skal også stemmes over før sommeren. Det er Venstre selvsagt også for.

Det er på tide å gi ungdommen muligheten til direkte påvirkning i folkevalgte organ.