I en fagutredning bestilt av landbruksminister Sandra Borch (Sp) anbefales det at vi har kornlagre som til enhver tid dekker seks måneders forbruk her i landet. Den norske matsikkerheten vurderes som god, og normalt vil vi kunne supplere egen matproduksjon gjennom import fra verdensmarkedet, skriver Landbruksdirektoratet i utredningen, men presiserer at det kan oppstå hendelser som truer forsyningssikkerheten. Frem til midten av 1990-tallet sørget siloer rundt om i landet for å dekke ett års behov for korn og mel. Men siloene var landemerker som forsvant.

Snart 20 år er gått siden Bondevik-regjeringen, med støtte i tre utredninger, kom til at kostnadene ved denne formen for beredskapslagring ikke sto i forhold til nytten. Nå ble de kommersielle aktørene bare pålagt et såkalt forretningsmessig lagerhold, i praksis stort nok til å dekke rundt to måneders forbruk. Andre utredninger har konkludert både for og imot gjenoppbygging av kornlagrene. Med sitt Hurdals-løfte om økt beredskap for matsikkerheten brakte regjeringen ny dynamikk i en gammel diskusjon. Sp teller denne posten blant sine seiere i regjeringserklæringen, men det er tydeligvis et stykke igjen til konklusjonen på hvor og hvordan beredskapslagrene skal bygges opp igjen.

Med sitt Hurdals-løfte om økt beredskap for matsikkerheten brakte regjeringen ny dynamikk i en gammel diskusjon og Sp teller denne posten blant sine seiere i regjeringserklæringen

Tiden som er gått siden Bondevik-regjeringens beslutning byr i sannhet på hendelser som påvirker forsyningssikkerheten. Klimaendringene har skutt fart og medvirker til avlingskriser i store, kornproduserende land. Pandemien lagde flaskehalser i verdenshandelen. Russlands krigføring rammet ett av verdens kornkamre. Rike land bør ikke fortrenge fattige på markedet. Og sanksjonene påvirker kjøp av innsatsvarer i landbruket.

Skjebnen til Stavangersiloen - den siste store, fortsatt operative – er stadig uavklart. Regjeringen bør sørge for en midlertidig løsning her, og legge opp til lagringer sentralt i korndistriktene Østlandet og Trøndelag; visjonen om lagring på hver gård, ligger det nok an til at Borch bare bør glemme. Men direktoratet anslår at det vil ta sju år å få reguleringer på plass til den aktuelle beredskapslagringen, med den seksmåneders-kapasiteten som anbefales. Situasjonen er ikke akutt. Men kornlagring er en forsikringsordning, derfor haster det med en avklaring.

MINILEDER

Planen er å legge planer

Marit Vorren skal lede etableringen av et interkommunalt plankontor for de fem kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy. Prosjektet heies fram av Statsforvalteren.

Men plankontoret har vel foreløpig ingen planer om å foreslå kommunesammenslåinger?