Høy aktivitet i næringslivet er positivt for stedsutvikling, men tilgang på arbeidskraft og gode botilbud er flaskehalsen for å kunne realisere veksten. Det planlegges inntil 1.000 nye jobber i Senja. Vi trenger økt tilflytting og i tillegg må vi løse en utfordrende boligsituasjon. Det er behov for 300-400 nye boliger innen utgangen av 2025.

Senja kommune arrangerte nylig en boligdag med søkelys på boligutvikling. Her møttes formannskapet og administrasjonen i Senja kommune, banknæringen, entreprenører og utbyggere for å diskutere hva som skal til for å få mer fart i boligbyggingen i Senja.

Med bakgrunn i sterk næringsutvikling er det soleklart at vi trenger flere boliger og mange eldre boliger må oppgraderes og fornyes. Det ble et meget godt møte med stort engasjement, og flere konstruktive løsninger ble lansert.

Startlån fra kommunen er en kjent ordning for mange. Derimot er mange lite kjent med mulighetene for å søke lån direkte fra Husbanken til å bygge eller oppgradere boligen. På landsbasis har kun ti personer fått innvilget denne type lån!

I noen kommuner i distriktene er markedsverdien av nybygde boliger ofte lavere enn byggekostnadene. Det medfører en risiko for at boligen senere må selges med tap, og den risikoen kan ikke bankene ta pga. utlånsforskriften. Husbanken kan derimot se bort fra pantesikkerheten, dvs. gi lån som overskrider boligens markedsverdi når den er ferdigstilt.

Dersom privatpersoner har tilstrekkelig betjeningsevne, kan Husbanken akseptere en høyere belåningsgrad til bygging av boliger i distriktskommuner enn i andre deler av landet. Ordningen må gjøres mer kjent og brukes aktivt.

Sterk vekst i husholdningenes gjeld og i boligprisene, førte til at Finansdepartementet i 2015 fastsatte en forskrift, som regulerer bankenes utlånspraksis for lån med pant i bolig. Forskriften er lik for bygd og by i Norge, med unntak av Oslo.

Forhåpentligvis kan våre konstruktive innspill bidra til at flere boliger snart kan bygges i Senja og i distriktene

Begrensninger i forskriften og behovet for endringer, ble også et tema på boligdagen. To endringer i forskriften ble konkret diskutert.

* Øke bankenes handlingsrom for risiko (fleksibilitetskvote) og øremerke økningen til boligbygging og rehabilitering av eldre boliger i distriktskommuner med sentralitetsnivå på 5 og 6 (mål for tilgang til arbeidsplasser og servicefunksjoner).

*Startlån må gis uten at det skal være med i beregning av belåningsgraden. Kommunene vil da kunne bruke ordningen til å stimulere til mer boligbygging i distriktene og fordele midlene på flere. I dag kan ikke belåningsgraden overstige mer en 85 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen. I tillegg skal alle lån med pant i boligen tas med i beregningen.

Sjømatklyngen Senja har etterlyst boligfokus i distriktspolitikken over lengre tid. De har etterspurt statlige støtteordninger som mobiliserer til privat innsats. Dette for å gjenvinne boligverdier og tilrettelegge for boligetablering i mindre sentrale kommuner.

Et konkret forslag har vært momsfritak for rehabilitering/utvidelser og nybygg for boliger, som er i bruk til boligformål. Dette er et løsningsforslag målrettet mot etablerere/boligeiere i distriktene. Det var enighet og full støtte på boligdagen om at dette er et meget godt tiltak.

EGEN BOLIG: - Vi ønsker at alle skal få muligheten til å eie sin egen bolig, skriver Tom-Rune Eliseussen. Foto: Ronald Johansen

Bruk av tilvisningsavtaler er et boligsosialt virkemiddel mellom kommuner og leverandører, som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. I tilvisningsavtalen skal kommunen ha tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, men tilvisningsretten skal begrenses til 40 prosent av boligene til enhver tid.

De øvrige boligene som ikke er bebodd av leietakere utpekt av kommunen, kan foretaket leie ut på det private markedet. Denne ordningen brukes i Senja kommune, men kan brukes mer aktivt for å få flere inn i boligmarkedet.

I tillegg må samarbeid mellom kommuner, private banker og Husbanken styrkes framover. Flere prosjekter kan utvilsom igangsettes, med en bedre samfinansiering og en bedre risikofordeling mellom private banker og Husbanken.

Utlånsforskriften er nå til vurdering hos Finanstilsynet. Tilsynet må levere sine vurderinger til Finansdepartementet innen 3. oktober. Vi ser det som en selvfølge at kommunene blir en høringspart i saken.

I Senja kommune og i mange distriktskommuner i Norge, er behovet åpenbart stort for å gjøre endringer. På boligdagen ble konkrete løsninger skissert, og vi håper departementet er villig til å gjøre endringer til det beste for distriktene i Norge.

Denne uken møter alle formannskapene i Midt-Troms kommunal-og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik, og vi følger opp innspillene fra boligdagen i regi av Senja formannskap.

I Senja kommune har vi, i samarbeid med Sjømatklyngen Senja, private banker, Husbanken og entreprenører, satt søkelys på boligutfordringen framover. Vi vil følge opp innspillene videre.

Forhåpentligvis kan våre konstruktive innspill bidra til at flere boliger snart kan bygges i Senja og i distriktene. Vi ønsker at alle skal få muligheten til å eie sin egen bolig.