Matproduksjon er en lang prosess. Burgeren du steker denne uka, ble påbegynt for tre år siden. 2019, altså. Før Covid-19 og Russlands invasjon av Ukraina satt forsyningslinjene i vår del av verden på en alvorlig prøve.

De siste årene har vist oss hvor viktig matberedskap er. Når vi produserer og lagrer større del av det vi spiser i eget land, gjør det oss mindre sårbare, og mindre avhengig av andre land.

Her er tre gode grunner til at norsk landbruk er verdt å satse på i en så urolig tid som vi opplever nå:

1. I en usikker verdenssituasjon må vi produsere det vi kan selv, både for å bidra så mye vi kan til verdens samlede matproduksjon, og for vår egen matforsyningssikkerhet. I kjølvannet av Covid-19 økte prisene på så å si alt som trengs for å drive matproduksjon: prisen på drivstoff, energi, gjødsel og bygningsmaterialer skjøt i været. Ukraina-krigen satte ytterligere fart på prisøkningene og energimangel, og ingen ser ennå omfanget av betydningen krigen vil ha for matforsyningen internasjonalt. Samtidig leser vi om hetebølger og i sommer hadde vi den verste tørken i Europa på 500 år, som også vil utfordre matforsyningen. Her i Norge var årets jordbruksoppgjør med kompensasjon for kostnadene helt nødvendig for at bøndene kunne holde produksjonen oppe. Framover blir det viktig at inntektene til bønder kommer på nivå med det andre har, for at vi skal fortsette å produsere mat.

Vi vil fortsette å produsere maten din, og bidra til matsikkerhet også framover

2. Når regn eller tørke setter matproduksjonen ut av spill i en del av landet, vil det oftest være bedre forhold og gode avlinger i andre deler av landet. Det faktum at norske gårder er spredt utover hele landet, kan vise seg å bli enda viktigere i tida framover. Denne vekstsesongen var det store regionale forskjeller i været, med den våteste sommeren i manns minne på Vestlandet og i Nord-Norge. Noen steder står både gulrøtter og gras som skal bli vinterfôr igjen på jordet, fordi jorda var så våt at det ikke var mulig å kjøre på jordet. Enda godt at ble en veldig god kornhøst på Østlandet, det betyr mer norsk korn i brødet vårt.

3. Du får stabil tilgang på matvarer over hele landet. Internasjonale hendelser påvirker norsk matproduksjon, og også prisen på maten. Vår produksjon er rigget for markedet her til lands, og slik situasjonen er nå, med veldig høye og svingende råvarepriser på verdensmarkedet, er de norske ordningene med på å holde matprisene ganske stabile. Prisene i norske matbutikker har de siste månedene steget mindre enn i Sverige og Danmark. At det meste vi produserer er for innenlands marked, og har en politisk vilje til å satse på landbruk og foredlingsindustri i Norge, gjør oss mindre sårbare.

Når prisene øker, øker også forbrukers behov for å vite hvor pengene går. Bonden må få dekket sine kostnadsøkninger og mulighet til en inntekt på linje med andre grupper. Utsalgsprisen må stå i forhold til hva det koster å produsere maten. Det er full åpenhet om bondens del av verdikjeden, og Bondelaget presser på for den samme åpenheten i hele verdikjeden.

Vi vil fortsette å produsere maten din, og bidra til matsikkerhet også framover.