Mindre produksjon av mat og fornybar energi, og færre arbeidsplasser. En ny inntektsmodell for kommunene flytter penger fra distriktene til sentrale strøk.

Inntektssystemutvalget kom med sin innstilling forrige mandag. Kort oppsummert foreslås det en ny inntektsmodell for kommunene, hvor kommuner med inntekter fra blant annet Havbruksfondet vil få mindre inntekter. I det hele tatt innebærer forslagene en stor omfordeling fra distrikts- og naturressurskommuner til sentrale strøk og byene.

Som ordfører i en liten – men produktiv — kystkommune med både havbruk og vindkraft, synes jeg forslaget i liten grad tar innover seg behovet som dagens og fremtidens Norge har for å ha distriktskommunene med på laget. Hvordan skal vi løse behovene for økt mat- og energiproduksjon hvis insentivene til vertskommunene blir redusert? Forslaget er også særdeles umusikalsk i en tid der Norge og verden står midt i flere store kriser, ikke minst knyttet til behov for å sikre matproduksjon og energiforsyning.

Konsekvensene av å røre Havbruksfondet vil i verste fall føre til at kommunene ikke legger arealer til rette for næringsvirksomhet, noe som vil gi mindre produksjon og eksport, og færre arbeidsplasser langs kysten. Det er derfor all grunn til å advare meget sterkt mot en reduksjon i havbrukskommunenes inntekter fra Havbruksfondet.

Inntektssystemet må holde fast på prinsippet om at lokalsamfunnene stimuleres gjennom å beholde og styrke kommunenes andel fra verdiskaping basert på naturressurser

Jeg og mine kolleger i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener at vertskommuner skal kompenseres for å legge til rette areal for naturressursnæringer. Fem år med Havbruksfondet viser at kommunene i større grad er positive til å legge til rette for vekst innen oppdrett. Samtidig har også innbyggerne blitt mer positive, fordi de ser at kommunen får noe igjen.

Ole L. Haugen Foto: Privat

Som gjenytelse for å kunne drive produksjon av sjømat i den kommunale sjøallmenningen, må oppdrettsnæringen bidra i utvikling av kommuner som er gode å bo og arbeide i. Lokale skatteinntekter fra havbruk, vindkraft, vannkraft og mineralnæringen må ikke miste sin motiverende kraft gjennom å inngå i kommunenes inntektssystem, slik at det smøres tynt utover til alle kommuner i landet — også de som aldri har hatt et oppdrettsanlegg i sin kommunale sjøallmenning.

Forslaget fra utvalget er en uthuling av prinsippet om at kommunene skal få noe igjen for å legge til rette for verdiskaping gjennom næringsaktivitet. Jeg vil påstå at forslaget heller ikke vil føre til at vi når regjeringens ambisiøse mål om å øke produksjon og eksport av sjømat, slik det er formulert i Hurdalsplattformen.

Jeg vil minne kommunalministeren og finansministeren om at vi ønsker en snarlig avklaring på punktet i Hurdalsplattformen som slår fast at midlene fra Havbruksfondet skal gjennomgås, med sikte på å øke kommunenes andel fra fondet. Samtidig må de gjerne legge forslaget fra inntektssystemutvalget i skuffen. Vi i NFKK mener at inntektssystemet må holde fast på prinsippet om at lokalsamfunnene stimuleres gjennom å beholde og styrke kommunenes andel fra verdiskaping basert på naturressurser.