Poltikk handler om prioriteringer. En av de største utviklingsutfordringene i nord er demografiutviklingen. Skal trenden snu, må det være en nasjonal politisk vilje til å prioritere distriktene og Nord-Norge. Den viljen har Senterpartiet.

NOU-en «Det handler om Norge» viser at Nord-Norge står ovenfor en drastisk nedgang i folketallet. Det er mange unge som flytter ut av landsdelen og for få som flytter til. I Troms og Finnmark har det blitt over 2000 færre innbyggere i løpet av de to siste årene. Dette er vår største utfordring og det haster med gjennomføring av tiltak.

Denne utviklingen ble forsterket med Solberg-regjeringens massive sentraliseringspolitikk og sentraliseringsreformer. Dette har ført til at tjenester og arbeidsplasser forsvinner, og dermed forsterket utfordringene i nord. Nå har vi fått ei ny regjering som vil skape nye muligheter for distriktene og for nord.

I Hurdalsplattformen slår vår nye regjering fast at den har store ambisjoner for utviklingen i nord. Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, ha større ringvirkninger og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer.

En ny giv i nordområdene vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel. Dette blir viktig når den nye distriktsmeldingen nå skal utarbeides av regjeringen. Vi forventer at nordområdene får et særskilt fokus i denne meldingen.

Et sterkt nord er viktig for oss som bor her og viktig for landet. Landsdelen er mangfoldig, verdifull og full av muligheter

For å sikre at folk både blir boende i og flytter til nord, er vi avhengig av at vi har gode tjenester nært folk i Troms og Finnmark. For Senterpartiet er jobb nummer èn for å skape livskraftige samfunn, preget av optimisme og framtidstro, slik at våre unge ønsker å satse i landsdelen. Vi må legge til rette for et offensivt og nyskapende næringsliv, basert på regionens fortrinn, og vi må legge til rette for utdanningsmuligheter som kvalifiserer våre unge til disse mulighetene.

Det er i distriktene mange av næringsmulighetene finnes, og utviklingen av distriktene i Norge må derfor prioriteres. Politisk vilje til å opprettholde desentraliserte strukturer er helt avgjørende, slik at folk er trygge på å ha tjenester nært seg. Utdanningsmuligheter og beredskapstjenester er eksempler på mange av de tjenestene som er viktige i folks hverdag. Senterpartiet er overbevist om at vi kan skape bolyst gjennom å videreutvikle et godt, likeverdig, offentlig og desentralisert tjenestetilbud i hele fylket.

Ronald Wærnes Foto: Senterpartiet
Irene Lange Nordahl Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune
Karin Eriksen Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Det handler om å gjennomføre målrettede tiltak, om å flytte ressurser og arbeidsplasser ut i landet, og om å legge til rette for utvikling i lokalsamfunnene. Det må skje nå.

Innenfor kompetanse- og utdanningsområdet, er et naturlig grep å legge til rette for fleksible og desentraliserte studiemodeller. Studiesentre og digitale løsninger innen høyere utdannelse er gode ordninger som må videreutvikles. Innenfor videregående utdanning mener vi at Troms og Finnmark må få nasjonal støtte til pilotprosjekt, og tiltak som sikrer elever et nært og godt tilrettelagt digitalt undervisningstilbud.

Senterpartiet vil aktivt jobbe for å redusere den økonomiske risikoen som følger med det å satse og etablere seg i distriktene. Konkrete tiltak her vil være styrking av Husbanken sine lånerammer, og tiltak for å sikre mulighet for boliginvesteringer i distriktene.

Vi mener en god digital infrastruktur må ligge til grunn, herunder god bredbåndsdekning i alle kommunene. Et slikt grep vil legge til rette for næringsutvikling og styrke muligheten til å ta i bruk i både eksisterende og ny teknologi på våre velferdsområder.

På samferdselsområdet trengs det store investeringer, dette for å sikre mobilitet og tilgjengeliggjøring av distriktene og landsdelen, sikre gode velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Særlig fylkesveiene her nord trenger et kraftig løft, og her må staten stille med økte økonomiske rammer. I tillegg må Troms og Finnmark få en økt andel av rammene i Nasjonal Transportplan. Dette sammen med realisering av Nord-Norge-banen vil føre oss i riktig retning.

Innen næring er det viktig å få utformet en egen nasjonal industrimelding, med fokus på Troms og Finnmark, i samspill med regionalt nivå, næringslivet og kunnskapsmiljø. Her må kartlegging av alle mulighetene som finnes i nord i forbindelse med det grønne skiftet, som for eksempel sjømat, villfisk og oppdrettet fisk, arktisk landbruk, reiseliv, kraft (vann, vind og energibærere slik som for eksempel hydrogen og ammoniakk) gjennomføres. Nord-Norge kan bli i front i Europa i det grønne skiftet. Nye grønne løsninger som virker i nord med våre klimatiske utfordringer, vil kunne virke i resten av verden. Nord må få nasjonal tilrettelegging for innovasjon og testing av fremtidens grønne løsninger.

Det er avgjørende å styrke kommuneøkonomien. Kommunene må gis de rammene og det handlingsrommet de trenger for å kunne investere og utvikle lokalsamfunnene med målrettede tiltak. Vi må styrke den lokale sjølråderetten, og bygge på de mange unike lokale fortrinnene vi har i Nord-Norge.

Gjennom Solberg-regjeringens tid har det vært en kraftig reduksjon av fylkeskommunens økonomiske handlingsrom. Ved endringer av rammebetingelsene som er gjort fra sentralt hold, har de spredtbebygde fylkeskommunene, som Troms og Finnmark, havnet dårligere ut økonomisk enn de fylkeskommunene som har høy befolkningstetthet. Vi har klare forventninger om at den nye regjeringen retter opp slike skjevheter. Vi forventer også at båt- og fergefylkene styrkes økonomisk, og at endringene i kostnadsnøklene i 2014 og 2018 kompenseres og endres.

Det haster med målretta tiltak for utvikling i nord. Senterpartiet har stor tro på landsdelen, og nå trenger vi nasjonal politisk vilje til å prioritere hele landet.

Et sterkt nord er viktig for oss som bor her og viktig for landet. Landsdelen er mangfoldig, verdifull og full av muligheter. Det er stort potensiale for utvikling og vekst, bare virkemidlene er gode nok og viljen er der til å gjennomføre. Den viljen har Senterpartiet.