Politisk flertall i Bardu har siden sist valg styrt kommunen mot økonomisk underskudd. Under siste økonomisk gjennomgang ble det også for driftsåret 2022 presentert et negativt resultat i millionklassen. Kommunedirektøren og enhetslederne gjør under disse omstendighetene en imponerende jobb.

Likevel merker ansatte i kommunen og brukere av kommunale tjenester daglig hvordan eksempelvis ansettelses- og innkjøpsstopp reaktivt skal berge økonomien. I tillegg ligger løsningen de siste årene å nulle ut underskuddet ved å tappe av sparepengene våre, som ligger i disposisjonsfondet. En slik økonomistyring er ikke bærekraftig, og kommunedirektøren har advart mot at det ikke skal så mye til før Bardu kommune risikerer å havne på Robek-lista.

Bardu Høyre har som ansvarlig opposisjonsparti årlige levert forslag til balanserte budsjetter i forbindelse med behandlingen i kommunestyret. Våre budsjetter har inkludert nedlegging av begge grendeskolene, samtidig som vi i våre forslag har unngått å innføre eiendomsskatt. Begge disse punktene er godt beskrevet i vårt program for perioden. Arbeiderpartiet har også levert selvstendige budsjett, men politisk flertall har i denne valgperioden vært svært lite lydhøre overfor opposisjonen i de aller fleste spørsmål.

Diskusjonene om framtiden for grendeskolene er for mange et vanskelig tema, hvor følelser, valgfrihet og tilhørighet bringes fram som argumenter. Bardu Høyre har de siste ti årene blant annet argumentert med at saken om grendeskolene også er et spørsmål om økonomisk prioritering på tvers av alle behov i kommunen. Spørsmålene knyttet til grendeskolene er altså ikke et tema for grendene alene, men et tema som angår hele Bardus befolkning blant annet på grunn av de økonomiske implikasjonene.

Dette er en strategi kommunens innbyggere ikke fortjener

Kommunepolitikere må derfor ta ansvar for helheten i Bardu, og ikke framstå som tillitsvalgte for den grenda man bor i. Under fjorårets avstemming om eventuell nedlegging av Øvre Bardu skole (ØBS) sørget Senterpartiet for at skolen ble videreført. Bortsett fra innlegg fra Høyre, Ap og Venstre var det ingen debatt i saken, og dermed heller ikke om hvordan kommunens budsjett skal balanseres som en konsekvens av dette. Og regnskapet for 2022 er allerede kommentert tidligere i dette innlegget.

I forkant av nylig avholdt kommunestyremøtet 7. desember hadde kommunedirektøren levert sin innstilling til et balansert budsjett, hvor nedleggelse av ØBS igjen var en del av innstillingen. Dette tiltaket er beregnet til å gi en innsparing på om lag fire millioner kroner årlig. Saken ble nå vanskeligere å håndtere, fordi Bardu kommune har fått en forespørsel om å bosette inntil 90 ukrainske flyktninger i 2023, i tillegg til forpliktelsene i 2022. Trolig er det mange barn i skolealder, og man er usikker på om det er plass til alle disse barna på ny-skolen dersom ØBS legges ned.

Terje V. Nyberget Foto: Gjermund Nilssen
Lars Fossberg Foto: Gjernund Nilssen

Bardu Høyre er tydelig på at ukrainske flyktninger i Bardu skal ha et tjenestetilbud som er preget av verdighet og kvalitet. Det er allikevel ikke tatt en beslutning på om Bardu skal bosette så mange flyktninger i 2023, og det er dermed ingen garanti for at de økonomiske tilskuddene til Bardu kommune som følger med, blir en realitet.

Under behandlingen 7. desember ble vedtaket at ØBS opprettholdes, med flertall fra Sp. Under behandlingen ble det diskutert hvordan man rent praktisk skulle forholde seg til et høyt antall ukrainske elever dersom ØBS ble nedlagt. Hvordan man skulle dekke inn for en innsparing på fire millioner kroner ved å opprettholde skolen, ble heller ikke denne gangen ikke diskutert.

Flertallet i Bardu kommunestyre har likevel kommet fram til et balansert budsjett for 2023. Inndekning for fire millioner kroner ved å beholde ØBS skal dekkes inn ved en mulig inntekt som kommer dersom Bardu kommune skal bosette flere ukrainske flyktninger. Bardu kommune har derved vedtatt et budsjett hvor inntekter er basert på at man håper og tror man får denne inntekten, og har derved tatt en stor økonomisk risiko. Det blir spennende å se om Statsforvalteren godkjenner denne måten å budsjettere på.

Før avstemming i kommunestyremøtet forrige uke gikk Senterpartiets gruppeleder på talerstolen og ba om forståelse for at skolesaken var svært belastende, spesielt for Sp. Senterpartiet er ikke noe unikt parti i denne sammenheng, og partiet har ingen grunn til å innta en offerrolle.

Skolesaken har i alle år vært belastende for alle berørte, uansett politisk standpunkt. Det faktum at man velger å ikke ta standpunkt om de økonomiske konsekvensene av skolestrukturen påvirker dessverre Bardu kommunes totale økonomi negativt. I forbindelse med en avisartikkel tidligere i høst sa gruppelederen han skulle ønske han hadde en tryllestav til å løse de økonomiske utfordringene kommunen står overfor.

Bardu Høyre jobber mot et politisk styreskifte i forbindelse med neste valg, fordi Bardu kommunes økonomi styres nå ved hjelp av tro, håp og et ønske om en tryllestav. Dette er en strategi kommunens innbyggere ikke fortjener.