Regjeringens terminering av NH90-kontrakten fredag 10. juni kom som et sjokk, uten en plan for erstatning, ivaretakelse av personell og kompetanse — og uten en hånd til lærlinger hos Forsvaret og Kongsberg Aviation Maintenance Services, som tar fagprøve på Bardufoss. Bardufoss flystasjon, som ble rehabilitert og fikk en betydelig ny infrastruktur for å være Forsvarets hovedbase for helikopter, står nå uten helikopter-oppgaver.

Oppsummert unntatt redningstjenesten er helikopter- situasjonen i Forsvaret pr dags dato slik:

* Kystvaktfartøyene mangler helikopter. Lov og orden på havet blir ikke fullt håndhevet før kystvaktfartøyene får helikopter embarkert, og i tillegg er disse helikoptrene særdeles viktig for miljøovervåkning. Ingen kjente sivile helikopter er utstyrt slik at de kan leies for operasjoner fra havgående fartøy. Sivile helikopter kan i kystvaktrollen operere fra land og da med reduserte operasjonsområder.

* Fregattene mangler helikopter. Uten helikopter er fregattene et sårbart og et særdeles svekket våpensystem.

* Hæren mangler helikopter for vertikal forflytning, som våpenplattform og for evne til hurtig redning. Ved internasjonale operasjoner stilles det krav om berging innen en time.

* Spesialstyrkene venter på utskifting av sine helikopter Bell 412.

Studier har vist at Norge kan velge et enhetshelikopter som kan dekke alle funksjoner. Et alternativ er det velprøvde Sea Hawk, eller Black Hawk, som er samme helikopter i litt forskjellig konfigurasjon.

Bardufoss flystasjon har best helikopter-infrastruktur i Forsvaret

Velges et allerede anerkjent og tilgjengelig helikopter som enhetshelikopter, kan denne type helikopter allerede leies inn med en operativ og teknisk utdanningspakke. Slik bevares helikopter-kompetansen i Forsvaret og på Bardufoss. En rask og enkel KVU kan benyttes ved anskaffelse av hyllevarer, og bør være i Forsvarets interesse.

Roar Sollied Foto: Amund Granberg Hansen

Sea Hawk og Black Hawk er helikoptre som vil bli faset ut av det amerikanske forsvaret i løpet av 10-15 år. Det vil være en optimal løsning å leie denne type helikopter til Kystvakta, fregattvåpenet, Hæren og spesialstyrkene, og så kjøpe samme helikopter som USA bestemmer seg for. En bonus er at norske helikopterpiloter får sin grunnutdannelse på Hawk helikoptrene.

Rolf Austgard Foto: Jan Erik Bergstad

Bardufoss flystasjon har best helikopter-infrastruktur i Forsvaret, mest operativ og teknisk kompetanse på helikopter — og det er her i samarbeid med fylkeskommunen, Forsvaret og Kongsberggruppen organisert en betydelig flymekanikerutdannelse for å dekke militære og sivile behov.

Innfasingen av nye helikopter til Forsvaret bør derfor skje på Bardufoss, som er lokalisert i kjerneområdet til Hæren og nært de prioritert operasjonsområdene til Sjøforsvaret.