Forsvarsminister Bjørn Arild Gram var på besøk på Bardufoss siste uke for å besøke både Hæren og Maritim Helikopterving. Under et møte på Bardufoss flystasjon i hangar 6, orienterte forsvarsministeren først, foran en hundretalls forsamling, om status for helikoptrene på Bardufoss flystasjon.

Etter innlegget var det en rekke spørsmål og kommentarer. En av de første som hadde kommentar var hovedtillitsvalgt for Hæren i Norges offisersforbund Pål B. Nygaard. Jeg tillater meg å sitere hva Nygaard sa, da dette faktisk var «sterk kost» selv til Nygaard å være:

«Jeg kom med en kommentar til troverdigheten til ministeren og Senterpartiet. De hadde gått til valg på å styrke helikoptermiljøet på Bardufoss, men det som nå har skjedd er at man raserer det. Gjennom å terminere kontrakten med NH-industries er regjeringen i rute til å pulverisere helikoptermiljøet på Bardufoss». Han sa videre: «... at man tilsynelatende ikke hadde en plan B for enten midlertidige eller nye maritime helikoptre i forkant av termineringa. Det er en rekkefølgefeil som bidrar til å ødelegge helikoptermiljøet».

La meg si med en gang at jeg har full respekt for Nygaards meninger. Han har vært en uredd og viktig vaktbikkje i debatter om Forsvaret, men det han gir uttrykk for, denne gang i møte med forsvarsministeren, må vel karakteriseres som å skyte fra hoften eller i overkant påfyll av Møllers tran på morran.

Tor Nymo Foto: Jan-Erik Bergstad

Å si at Senterpartiet raserer helikoptermiljøet på Bardufoss er jo rimelig fjernt fra sannheten. Hvis Nygaard skal plassere ansvaret for dette så er det nok å ta fram det som skjedde under behandlingen av Langtidsmeldinga om Forsvaret i 2016. Da foreslo regjeringen Solberg med forsvarsminister Eriksen Søreide i spissen å definere ut Bardufoss som hovedbase for helikoptre og flytte 339-skvadronen til Rygge. Dette famøse og uforståelige forslaget fikk regjeringen altså med seg Arbeiderpartiet med Anniken Huitfeldt, Barth Eide og Gahr Støre i spissen og dermed flertall i Stortinget. Vi husker også at det samme flertallet la ned Andøya flystasjon.

Jeg tillater meg å tro at bare et aktivt samarbeid, full mobilisering, mellom Ap og Sp i regjeringen, og ikke minst et kraftig påtrykk fra nordnorske stortingsrepresentanter, vil gi resultat og bidra til at Bell-helikoptrene, i et tilstrekkelig antall, flyttes tilbake til Bardufoss

At dette skjedde til kraftig motstand fra sjefen for Hæren, Odin Johannesen, som i klartekst sa i fra at konsekvensen resulterte i at Hæren mista sine dedikerte helikoptre og dermed også en betydelig del av sin operative kapasitet. Den samme motstanden kom også kraftig til uttrykk fra lokale forsvarsvenner med stor innsikt om Forsvaret i Arbeiderpartiet og delvis også i Høyre. Det hører med til historien at Senterpartiet litt senere fremmet et forslag i Stortinget om at hovedbasen for helikoptrene skulle ligge på Bardufoss og at 339-skvadronen skulle flyttes tilbake fra Rygge. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget, da Solberg-regjeringen igjen fikk støtte fra Ap og stemte forslaget ned.

Jeg kan ikke huske annet enn at Nygaard og svært mange av velgerne i Nord-Norge har og har hatt stor tillit til Sps forsvarspolitikk inkludert helikoptrenes rolle. Jeg har også lest Nygaards innspill og kommentarer i media og på sosiale medier der han verbalt i store trekk tidligere har gitt sin støtte til Sps forsvarspolitikk. Helt til nå altså. Jeg går ut i fra at Nygård og velgerne fikk med seg hva forsvarsministeren sa på sitt besøk på Bardufoss.

Ministeren var helt klar på og slo fast at Bardufoss skal være hovedbasen for helikoptre. Til ryktene om at siden NH90 ble terminert så har Bardufoss posisjon som hovedbase for helikoptre og hjemsted for nye maritime helikoptre skapt usikkerhet og tvil. Disse ryktene dementerte Gram og slo fast at han, og regjeringen, absolutt ikke har andre planer enn å utvikle Forsvarets virksomhet på Bardufoss, og Bardufoss skal være det sentrale miljøet for fremtidens maritime helikoptre.

Han sier videre at det vil være klokt å se på anskaffelse av maritime helikoptre, så vel som nye helikoptre til hæren under samme lupe. Ministeren er også klar på at etableringen av en ny skvadronledelse for fremtidens hærhelikoptre vil bli fremskyndet, bevare miljøet, og sier at dette skal bidra til å støtte Hærens arbeid med helikoptertilgang her (Bardufoss).

Jeg går ut i fra at Nygaard ikke er uenig i at det var riktig å terminere, si opp, kontrakten om levering av NH90. Jeg ser imidlertig at han er fortørnet, for å si det mildt, over at det ikke forelå en «plan B», for enten midlertidige eller nye maritime helikoptre i forkant av termineringa. At en slik løsning ikke ble forsøkt, kunne sikkert forsvarsministeren gitt Nygaard en begrunnelse for.

Det handlet nemlig om vårt forhold til leverandøren. Det er noen betydelige juridiske, merkantile og avtalemessige forhold som det har vært svært krevende å ta hensyn til. Å se bort fra dette kunne ha fått betydelig økonomiske konsekvenser for Forsvaret. Jeg går ut i fra at Nygaard fikk med seg at forsvarsministeren under møtet i klartekst sa at Forsvaret er i dialog med allierte nasjoner om muligheten for å leie/lease maritime helikoptre i en mellomfase, fram til Forsvaret har fått anskaffet de permanente maritime helikoptrene, og at han dagen før besøket på Bardufoss var i kontakt med USA om en slik avtale!

Så må jeg også gi uttrykk for at jeg var utrolig skuffet, og forbannet, over at ikke statsråden kunne oppfylle forventningene og lovnaden om å sende Bell-helikoptre nordover. Jeg vet at det ikke sto på viljen, men jeg er rimelig sikker på at han ikke fikk Arbeiderpartiet med på denne politiske reverseringen som handlet om å ta tilbake disse helikoptrene som ble tatt/ranet fra Bardufoss og plassert på Rygge i 2016.

Vi husker fra den gang, og leste i media fra Østfold, hvordan Aps sterke representanter i forsvars- og utenrikskomiteen, og daværende Generalinspektør i Luftforsvaret GIL, og tidligere høyere offiserer i Luftforsvaret, drev en vanvittig lobby-virksomhet mot Ap-ledelsen for å få fratatt Bardufoss hovedbasen og 339 skvadronen, og flytta den til Rygge. Les gjerne et intervju med Anikken Huitfeldt i Moss avis fra den tiden! Sagt på en annen måte, mobiliserte «kjøttvekta», og overkjørte sine partifeller og andre forsvarsvenner i Nord-Norge.

Jeg tillater meg å tro at bare et aktivt samarbeid, full mobilisering, mellom Ap og Sp i regjeringen, og ikke minst et kraftig påtrykk fra nordnorske stortingsrepresentanter, vil gi resultat og bidra til at Bell-helikoptrene, i et tilstrekkelig antall, flyttes tilbake til Bardufoss.

Jeg tror også at Nils Ole Foshaug , som har stor kunnskap og innsikt om Forsvaret vil/burde være en viktig stemme for å få overbevist sine partivenner og ledelsen i Ap om å bidra for å få dette til. Han sitter sentralt i forsvars- og utenrikskomiteen og var en av de sterkeste, lokale, røster som protesterte mot det famøse vedtaket om flytting av 339-skvadronen i 2016. Jeg håper også at representantene fra Målselv Aps invitasjon til statsminister Gahr Støre om å komme til Bardufoss for å avklare sitt syn på helikoptersituasjonen blir imøtekommet. Ikke minst med hensyn til Hæren som jo ble fratatt sin dedikerte helikopter-støtte!

Jeg tror også at vi alle, med den kunnskap vi når har om status for helikopter-miljøet på Bardufoss, er tjent med at vi fremsnakker Bardufoss på en positiv måte og unngår negative kommentarer som skaper unødig forvirring og uro!