Drøye tre år er det siden Høyres Terje Nyberget og Lars Fossberg valgte å forlate kommunepolitikken i Bardu, etter fire år i posisjon sammen med Senterpartiet. Som troll av eske dukket de opp igjen denne uka. Med seg opp av esken hadde de trusler om Robek og beskyldninger om hvor ille det har gått med Bardu siden de var med på å holde i rattet i 2019.

Radarparet tegner et bilde av Høyre som et ansvarlig opposisjonsparti som årlig har levert inn balanserte budsjetter. Denne påstanden kommer i et nokså komisk lys, da årets «balanserte» budsjett besto av en kort setning der de ønsket å bruke drøye 300.000 kroner uten inndekning.

Bardu kommune har siden 90-tallet hatt et for høyt tjenestetilbud i forhold til innbyggertallet. Fram til 2010 gikk dette nokså bra på grunn av stabilt høye kraftinntekter. Arbeiderpartiet, som hadde rent flertall fra 2011 til 2015, så at det ikke var økonomisk forsvarlig å bygge nye skoler i denne perioden. Først da Senterpartiet og Høyre kom i posisjon i 2015 ble skolevedtaket en realitet, og 11. oktober 2017 vedtok et enstemmig kommunestyre å bygge et nytt skolebygg.

Det skulle finansieres gjennom effektivisering, og det ble fra rådmannen antydet at driften måtte reduseres med minst 20 årsverk for å kunne handtere lånekostnadene. Slik gikk det ikke. I stedet for reduksjon fikk vi en økning i årsverksrammen, og budsjettene sprakk.

SKYHØYT: -Bardu kommune har fremdeles lave kraftinntekter til tross for skyhøye priser i korte perioder, når prisen i store deler av året er lavere enn de 12 ørene pr kWh vi må kjøpe konsesjonskrafta for, skriver Toralf Heimdal. Foto: Carina Hansen

Høyre må ta sin del av dette ansvaret, og presset i tillegg på for å bruke enda mer penger på ulike tiltak i millionklassen, heldigvis uten at det ble en realitet. I kommunestyremøtet den 2. april 2020 foreslo Høyre å utsette kontraktsigneringen med entreprenøren for ny skole. Denne utsettelsen ble støttet av Arbeiderpartiet og Venstre. Heldigvis besluttet Senterpartiet at kontrakten skulle signeres på tross av usikkerheten knyttet til korona, og sparte med det Bardusamfunnet for mange millioner i ekstrakostnader.

Etter valget i 2019 ble altså Senterpartiet sittende alene med det politiske (og økonomiske) ansvaret. Fra administrasjonen fikk vi da vite at antall årsverk ikke var redusert, men derimot økt betydelig siden 2017. Senterpartiet foreslo derfor at vi skulle tilbake til 2017-nivå i 2021, og deretter ytterligere reduksjon. Dette forslaget ble møtt med hoderisting både hos opposisjonen og blant ansatte.

Men vi hevdet at uten tydelige mål ville vi ikke lykkes i å skaffe å økonomisk bæreevne, når den nye lånegjelden skal handteres. Senterpartiet har sammen med administrasjonen lykkes i å redusere årsverksrammen i Bardu fra 374 i januar 2020 til 333 årsverk i dag. Altså en reduksjon på 41 årsverk siden Høyre satt med sin del av ansvaret!

Dette har ingenting med tro, håp og tryllestav å gjøre, men er rett og slett en ansvarlig budsjettering i tråd med kommunedirektørens anbefaling

Senterpartiet har siden valget i 2019 ledet den største økonomiske snuoperasjonen i kommunen, samtidig som den største investeringen ble gjennomført. Denne omstillingen er også hovedgrunnen til at allerede nå er klar til å bygge heldøgns omsorgsboliger ved Barduheimen, slik at vi kan møte utfordringene innenfor denne sektoren med ny teknologi og økt velferd for de med størst behov.

Dette nødvendige løftet ville vi ikke hatt mulighet til å realisere dersom vi hadde hatt over 40 ekstra årsverk i kommunen, slik tilfellet var da Høyre sist satt i posisjon. Reduksjon av årsverk er i seg selv ikke noen målsetting, men siden nærmere 90 prosent av utgiftene i en kommune er knyttet til lønnskostnader, vil det være en nødvendighet ved omstillinger.

Når det gjelder beskyldningene rundt bruk av disposisjonsfond for å nulle ut underskudd, er det viktig å ta med i betraktningen at for regnskapsårene 2020 og 2021 hadde vi svært store utgifter knyttet til korona, som vi ikke fikk kompensert. Administrasjonen har også nylig avdekket en systemfeil over år med underbudsjettering innenfor helse og omsorg. I tillegg til dette førte tapet på mange millioner knyttet til salg av konsesjonskraft, at regnskapet for 2021 måtte salderes ved delvis bruk av disposisjonsfondet.

Uten dette tapet ville regnskapet for 2021 gitt et solid overskudd. Nyberget og Fossberg kan umulig mene at dette tapet kunne vært unngått med en annen politisk ledelse? Salg av konsesjonskraft er delegert til rådmann/ kommunedirektør og tidligere rådmann valgte å knytte til seg en ekstern megler som altså gjorde grove feilvurderinger for kraftsalget uten politisk involvering.

Videre sier Nyberget og Fossberg at Høyre har levert budsjettforslag uten eiendomsskatt. Budsjettet for 2023 er første budsjett der vi for alvor skal handtere lånegjelden for den nye skolen. Høyre leverte ikke noe forslag om redusert eiendomsskatt, men stemte for administrasjonens eiendomsskatteforslag som innebærer to promille på boliger og fritidseiendommer og syv promille på næringseiendommer. Hvorfor Høyre sier en ting mens de gjør det motsatte skal ikke jeg spekulere i, men jeg synes det ikke er spesielt tillitsvekkende hvis dette er standarden.

Bardu kommune har fremdeles lave kraftinntekter til tross for skyhøye priser i korte perioder, når prisen i store deler av året er lavere enn de 12 ørene pr kWh vi må kjøpe konsesjonskrafta for. Dette kombinert med renteoppgang, høy lånegjeld og smale rammer for kommunesektoren gjør at vi er nødt til å budsjettere ansvarlig.

Derfor følger vi nøye med på områder der vi kanskje må oppbemanne slik at vi kan ivareta nødvendige tjenestebehov og ikke påfører oss økte utgiftsbehov i fremtiden. Dette gjelder i første rekke innenfor pleie og omsorg og ved Barduhallen.

En nedleggelse av Øvre Bardu skole for kommende skoleår ville blitt svært krevende med tanke på elevtall og tredeling av flere klassetrinn på Setermoen skole. Kommunedirektør anbefalte at en eventuell videreføring av Øvre Bardu skole til høsten måtte ses opp mot økning i flyktningetilskudd, og det er nettopp dette Senterpartiet foreslo med en moderat bosetning på minimum 38 flykninger, og inntil 90 flykninger hvis vi klarer å skaffe nok boliger.

Dette har ingenting med tro, håp og tryllestav å gjøre, men er rett og slett en ansvarlig budsjettering i tråd med kommunedirektørens anbefaling, der vi solidarisk forsøker å ta vår del av den anmodede bosetningen av flykninger fra Ukraina. Antydninger om at vi ønsker bosetting av flyktninger for å berge Øvre Bardu skole synes jeg bare er trist, og jeg håper vi føre debatten på et litt høyere nivå.