Mindre og mellomstore gårdsbruk er helt avgjørende for at Norge skal kunne ha matproduksjon i hele landet. Derfor er det viktig å opprettholde produksjon på slike bruk for å sikre innbyggerne god og trygg mat på norske ressurser og bedre matberedskap. Da må vi sørge for at de mer marginale jordbruksområdene i landet vårt kan tas i bruk til matproduksjon. Dette bidrar også til arbeidsplasser over hele landet.

Vi må bevare og videreutvikle kvaliteten og konkurransefortrinnene som ligger i å produsere norsk, trygg og ren mat, med lite bruk av antibiotika. Dette er noe norske forbrukere setter pris på og etterspør i stadig større grad. Og vi må sikre god dyrevelferd, som lenge har vært et konkurransefortrinn for norsk landbruk. Da må vi sørge for at vi har et godt og strengt regelverk for dyrevelferd, basert på kunnskap om behovene til dyrene.

Vi har styrket Mattilsynet, slik at de skal ha tilstrekkelige ressurser til å drive god rådgiving, hyppig kontroll og et målretta samarbeid med produksjonsnæringene. Regjeringen har også varslet at det skal komme en ny dyrevelferdsmelding, og dette blir et viktig arbeid for å sikre at Norge skal ha en dyrevelferd i verdenstoppen.

Under Solberg-regjeringen, og spesielt under landbruksminister Listhaug, så vi en favorisering av store gårdsbruk på bekostning av de små og mellomstore. Vi mener en slik strukturutvikling ikke er forenlig med norsk natur, ressursgrunnlag og målet om landbruk over hele landet. Spesielt gjelder dette innen melkeproduksjonen, der kvotetakene for melk har økt kraftig. Arbeiderpartiet har derfor programfestet at vi vil sikre melkeproduksjonen i distriktene med et justert og lavere kvotetak, og dette er fulgt opp i Hurdalsplattformen.

Etter åtte år med høyreregjering er det mye som må rettes opp i landbrukspolitikken

Vi må også styrke investeringsvirkemidlene i jordbruket og målrette disse inn mot spesielt små og mellomstore melkebruk, for å følge opp kravet om løsdrift i fjøs. Når vi ser at investeringer går ned i de fleste fylker, er det grunn til uro, for vi vet at mange må oppgradere fjøsene sine fra båsfjøs til løsdriftsfjøs før 2034. Dette fulgte vi derfor opp med en satsing allerede i det første statsbudsjettet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: 200 millioner kroner ekstra i investeringsmidler.

Ap/Sp-regjeringen har totalt bevilget 1,5 milliarder kroner til jordbruket mellom to jordbruksoppgjør, og dette er verdt å merke seg. Allerede få uker etter regjeringsskiftet ble det inngått avtale mellom staten og landbruket i tilleggsforhandlingene til fjorårets jordbruksoppgjør, da det ble enighet om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner som følge av ekstraordinære kostnader på gjødsel og bygningsmaterialer.

Og ikke minst var det viktig at vi nå i februar fikk på plass en midlertidig ordning med strømstøtte til landbruket og veksthus, med en bevilgning på 500 millioner kroner. De første utbetalingene under ordningen er allerede på vei til gårder og gartnerier som sliter med høye strømregninger.

For oss i Arbeiderpartiet er det også viktig å sikre et anstendig og godt arbeidsliv, og dette må selvsagt også gjelde for de som er ansatt i landbruket. I Hurdalsplattformen slår vi fast at vi skal lage en plan for anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i jordbruket og grøntsektoren sammen med partene i arbeidslivet, med mål om å gjøre næringen mer attraktiv for norske arbeidstakere.

For å rekruttere ungdom inn i næringen og få flere kvinner inn, mener vi også det er viktig med økt fokus på bondens helse og velferd, gode sosiale vilkår og velferdsordninger, også i forbindelse med svangerskap. Dette vil være et ledd i satsingen på en ny kurs i landbruket.

Etter åtte år med høyreregjering er det mye som må rettes opp i landbrukspolitikken. Vi må ha en mer framtidsretta landbrukspolitikk som er tilpasset geografien i landet vårt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede i gang med å ta nye grep som skal sikre vekst og optimisme i landbruket vårt.