Senja kommune sliter økonomisk, og det ble derfor vedtatt politisk at rådmannen skulle se på organiseringen av heldøgns omsorg. Allerede der kom vi skeivt ut.

Muligheten for omstrukturering ble kartlagt med hovedmål om å spare penger. I ettertid har både rådmann Hogne Eidissen og politiker Per-Inge Søreng (KrF) bedyret at det ikke er pengene som skal være hovedgrunnen for omstrukturering, til tross for at alle i det politiske miljøet vet at den økonomiske situasjonen er hovedårsaken til at vi har startet en utredning av disse tjenestene. Det samme gjelder utredningen kommunestyret har satt i gang vedrørende oppvekstsektoren. Denne utredningen skal i henhold til vedtatte budsjett fra Sp, Frp, KrF og Høyre resultere i en besparelse på 14 millioner kroner.

Det at rådmannen nå innstiller på å omorganisere en rekke sykehjemsplasser til HDO-boliger (heldøgns omsorg) vil ikke være rett medisin for det blødende såret av et helsebudsjett. Antall HDO-boliger skal også økes i løpet av en femårsperiode. Det trenger ikke isolert sett å være et dumt forslag, men vi frykter at rådmannen og arbeidsgruppa ikke tenker helhetlig nok for å sikre at alle innbyggerne i Senja skal få tilpassede og gode tjenester når de trenger det.

Vi vet at skepsisen til storkommunen er større jo lenger fra sentrum du bor. Dette forslaget vil oppleves som destruktivt for å kunne bygge den tilliten vi er avhengige av for å lykkes med prosjektet Senja kommune

Vi ser at sykefraværet i kommunens helsetjenester er enormt høyt. I 1. tertial i år var fraværet på hele 16,22 prosent. Noe av dette kan selvsagt tilskrives pandemien, men fraværet i samme periode året før var på 12,2 prosent som også er langt over der vi bør være. Dette viser at mange ansatte jobber under hardt press i Senja, og at det er belastende å stå i en arbeidssituasjon over tid med lav bemanning og stort ansvar.

Senja kommune betaler også store summer fordi kommunen ikke har nok sengeplasser til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN. På halvannet år har kommunen måttet punge ut med hele 1,7 millioner kroner fordi vi ikke har klart å ta i mot pasienter som kommunen har ansvaret for. Nordlys hevder at Senja kommune betaler 20.000 kroner i uka på grunn av dette problemet.

Gunn Knörr Foto: Senja SV
Kay Erling Ludvigsen Foto: Stein Wilhelmsen

Vi mener at dette er et tydelig bilde på at noe må gjøres i helsesektoren, men er usikker på om en omstrukturering som kan ende opp med å legge mer arbeid på færre hender er riktig medisin. De ansatte ønsker flere kolleger i arbeid, men det eneste de får, er flere å pleie per vakt.

Det er fint at rådmannen og arbeidsgruppa vil legge til rette for at flere kan bo hjemme lengre. For noen er nok det det rette alternativet. Men mennesker slutter ikke å bli syke i sin alderdom av den grunn. For eksempel viser tallene at antall pasienter med demens øker. Men antall sykehjemsplasser skal altså skjæres ned. Hva skjer da? Skal syke eldre som har behov for sykehjemsplass bli boende i HDO-boliger fordi det ikke er plass på sykehjemmene? Og hva skjer da med bemanning i HDO-boligene? Skal vi bemanne opp? Eller legger vi bare til rette for at arbeidsbelastningen skal øke på de som jobber i tjenesten? Vil ikke det igjen øke sjansen for flere sykemeldinger?

Vi i SV mener at tanken om omsorgstrappen er god. Den er jo ikke ny, selv om noen forsøker å få det til å se sånn ut. Det er noe som har eksistert en stund, og kanskje har det ikke fungert optimalt. Men det er jo pussig at eldre på yttersida av Senja bare trenger HDO-boliger. Dette grepet stinker av sentralisering. Vi i SV mener dessuten at man bør jobbe med å forbedre tilliten mellom kommunen og distriktene i Senja. Vi vet at skepsisen til storkommunen er større jo lenger fra sentrum du bor. Dette forslaget vil oppleves som destruktivt for å kunne bygge den tilliten vi er avhengige av for å lykkes med prosjektet Senja kommune.

Senja SV advarte mot at sykehjemsnedleggelser kunne bli et faktum da rådmannen la fram sitt budsjettforslag høsten 2021. Den gang ble vi kalt for løgnere, og fikk sågar skjennepreken fra talerstolen i kommunestyret. I dag er det lett å se at vi faktisk hadde et poeng. Vi ønsker åpenhet rundt disse prosessene i vår kommune. Derfor ser vi fram til en positiv og konstruktiv debatt i fortsettelsen.

Senterpartiet har et stort ansvar i denne saken. De skal (i teorien) være distriktets parti. Senja SV håper at vi kan stå sammen med Sp i kampen mot at helse- og omsorgstjenestene skal sentraliseres i Senja kommune. Det er viktig for tillit til både innbyggere, de ansatte og ikke minst for brukerne av disse tjenestene.