Forskjell på folk:

Men hva gjør vi med det?

FORSKJELL: - Ofte handler forskjellsdebatten om høyere eller lavere skatt for de rikeste i samfunnet vårt. Men forskjeller handler først og fremst om vanlige folk, ikke skatt, skriver Elin Bybger og Geir-Inge Sivertsen.  Foto: Arve Svestad, Senja kommune

meninger

Senja SV sin nestleder Kay Erling Ludvigsen skiver i Folkebladet om forskjeller. Vi er enige med SV i at forskjellene mellom folk i Norge skal være lave, og at det gjør at tilliten mellom oss blir større. Derfor vil Høyre gjøre det som best bidrar til å redusere forskjeller: Skape arbeidsplasser, utvikle en skole med kunnskap og mestring og skape en politikk for de som faller utenfor samfunnet.

Den aller største forskjellen mellom folk finner vi mellom de som står i jobb og de som ikke gjør det. VG hadde nylig en artikkel om barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Røde Kors har publisert en rapport hvor det kommer frem at flesteparten av barna som lever i fattigdom i Norge i dag er barn med innvandrerbakgrunn, og de fleste barna som lever i fattigdom kommer fra kommuner på det sentrale østlandsområdet.

For mange gir mangel på jobb store økonomiske utfordringer. I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft betyr fullført videregående utdanning mer enn hvor du kommer fra. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett bakgrunn.

Innvandrernes store andel med kun grunnskole er en viktig årsak til ulikhetene i sysselsetting. Derfor er det på disse områdene en bør sette inn de største tiltakene, om en skal klare å nå målet om å utjevne ulikhetene i samfunnet. Dette påpekes også av flere, myndighetene må samarbeide med frivillige organisasjoner om tiltak innen blant annet språkopplæring, utdanning og jobbhjelp. Derfor er et av Høyres viktigste løfte den neste stortingsperioden at vi skal skape mer og inkludere flere. Vi må ha bedre rammebetingelser for næringslivet vårt slik at de kan skape flere arbeidsplasser. Da trenger vi ikke SV sine skatteøkninger og uforutsigbarhet.

Vi må også inkludere flere i arbeidslivet. Det kan være innvandreren som ikke får sin første jobb, personer med hull i CVen som ønsker å komme tilbake i arbeidslivet eller personer med funksjonsnedsettelser som trenger litt ekstra tilrettelegging for å kunne arbeide. I Nord-Norge mangler det verken på muligheter eller potensiale, men vi mangler arbeidskraft. Da må vi sørge for at vi tar i bruk alle folkene vi har, og at flere får muligheten i arbeidslivet, sånn er vi med på å utjevne forskjeller i vårt samfunn.

For mange av de som i dag står utenfor arbeidslivet startet utenforskapet allerede i skolen. Skolen må gi elevene muligheten til å lære og mestre på sitt nivå, slik at alle elever kan få et godt grunnlag videre i livet. Nord-Norge har vært den landsdelen hvor flest har falt ut av videregående opplæring. Det kan vi ikke akseptere. Derfor har vi utdannet flere dyktige lærere, innført fraværsgrensen og satset på yrkesfagene. Det har gjort at flere nå fullfører i vår region, at elevene lærer mer og at de er mer til stede på skolen. Derfor er det uansvarlig politikk at SV foreslår å fjerne fraværsgrensen og elevenes plikt til faktisk å møte opp til sin egen arbeidsdag.

Mange av forskjellene i samfunnet er ikke så synlige, men noen er det. For de som er rusavhengige og sliter med å få hjelpen de trenger, bør det være åpenbart for de fleste politikere at vi må gjøre mer. Høyre vil gjennomføre en rusreform som bidrar med hjelp til de som sliter med rusavhengighet. Straff fungerer ikke som metode, og resultatet av straffepolitikken er at Norge er av landene i Europa med de høyeste overdosedødsfallene. I stedet bør de som ber om hjelp bli møtt med behandling, støtte og forståelse. Da kan vi også hjelpe folk ut av en avhengighet som ødelegger liv og familier. Det vil være en av de viktigste grepene vi kan gjøre for reduserte forskjeller i samfunnet.

For ofte handler forskjellsdebatten om høyere eller lavere skatt for de rikeste i samfunnet vårt. Men forskjeller handler først og fremst om vanlige folk, ikke skatt. Derfor må vi også diskutere hva vi kan gjøre som faktisk bidrar til lave forskjeller. Høyre i regjering gjør mye allerede, men vi har fortsatt løsninger for fremtiden. Vi trenger fortsatt en borgerlig politikk som kan gjøre det enklere å skape arbeidsplasser, sørger for at flere fullfører videregående skole og som hjelper de som trenger hjelp. Da kan vi også lykkes med å ha lave forskjeller mellom folk i Norge.