Rapport: Bufetat svikter barnevernsbarna og bryter loven

En gjennomgang av Bufetat-saker landet over avdekker alvorlige lovbrudd. Barn som omplasseres har krav på å bli hørt, men ofte mangler bevis for at det skjer.

Barn har rett til å si sin mening når det fattes vedtak som vedrører dem i både akutte og planlagte plasseringssaker i barnevernet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

innenriks

Barnevernet i norske kommuner henvender seg regelmessig til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) med behov for hjelp ved plassering av barn. Bufetat har plikt til å bistå, og barna har rett til medvirkning og informasjon. I fjor ba Statens helsetilsyn fylkesmennene gjennomføre tilsyn med Bufetats oppfølging av bistandsplikten i de fem Bufetat-regionene.

Alvorlig

Region Nord sin rapport ble offentliggjort tirsdag.

– Det mest overraskende er at de mest alvorlige lovbruddene, at barn ikke får si sin mening og bli hørt, går igjen i alle regionene. Det er en systematisk svikt, der vi blant annet ser at det mangler rutiner og retningslinjer som sikrer at de ansatte husker å spørre barna i første omgang. I tillegg mangler det et system som sikrer at det gjøres en vurdering av barnas mening opp mot andre hensyn når plasseringsvedtak treffes, sier fagansvarlig for barnevern, Merete Jenssen hos Fylkesmannen i Troms til NTB.

I 6 av 15 akuttsaker som er sjekket i Nord, er det ikke dokumentert at barnet ble spurt om sin mening. I 16 av 20 gjennomgåtte plasseringsvedtak kommer ikke barnets mening fram.

Lovbrudd i alle regioner

Tilsvarende funn framkommer i de tre andre rapportene som er levert. Når den siste rapporten foreligger, fra region Sør, vil Helsetilsynet oppsummere hele tilsynet.

Både i region Vest, Øst, Midt-Norge og Nord er det dokumentert gjentatte tilfeller av minst fire ulike lovbrudd. I alle regionene avdekkes det at barna ofte ikke blir spurt hva de syns når avgjørelser tas om deres hverdag og framtid. Selv når de blir spurt, framgår det ikke alltid av rapporter og vedtak om eller i hvilken grad dette er tatt hensyn til.

I tillegg registreres det at Bufetat bryter loven ved ikke å sikre forsvarlig saksbehandling. Dokumentasjon av hjelpe- og omsorgstiltakssakene er mangelfull, og tilsagn mangler faglig begrunnelse for tiltaksvalg.

Vet ikke

Noen ganger er det årsak til at barn ikke spørres, enten at de er for unge eller at det ikke er mulig å høre deres synspunkter før vedtak tas. Men da skal dette framkomme av vedtaket, noe det ofte ikke gjør.

I rapporten fra region Øst kommenteres det at rutinen for akuttarbeid ikke inneholder retningslinjer for eller krav til innhenting og vurdering av barnets mening. Arbeidet i akuttsakene er lite journalført, og i mange saker er det ikke mulig å si om barnas synspunkter er innhentet og vurdert.

Det er også gjennomført tilsyn med Nasjonalt Inntaksteam (NIT), som skal bistå barnevernet i saker som gjelder barn med alvorlige atferdsvansker. Her konkluderes det også med at NIT bryter loven ved ikke å sikre barnas rett til medvirkning. NIT sikrer heller ikke tilstrekkelig informasjonsgrunnlag for sine avgjørelser, og heller ikke at forsvarlige vurderinger av om tiltak er egnet for det enkelte barn.

(©NTB)