Tips Folkebladet

  • SMS/MMS til 2399 med kodeord FB TIPS
  • Epost: tips@folkebladet.no
  • Telefon: Tips Folkebladet 24 timer i døgnet på 77 85 20 20
  • Folkebladet honorerer tips med Flax-lodd

Leserinnlegg

Sammenslåing gir nødvendig militær effekt

 

FORSVARSSJEFEN anbefaler i sitt militærfaglige råd å legge ned de to kontroll– og varslingssentrene (CRC) på Mågerø og Sørreisa. Videre anbefaler han å opprette et samlet nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø. Dette har skapt en debatt som i stor grad har dreid seg om økonomi og tilstedeværelse i Troms. Det har dessverre vært lite fokus på de operative fordeler en slik reorganisering vil gi det moderne norske innsatsforsvaret. Det er disse fordelene som er hovedargumentene for Forsvarssjefens anbefaling – ikke de økonomiske innsparingene som flere medier og debattanter hevder.

UNDER DEN KALDE krigen spilte CRC sammen med NATOs luftmilitære kommando– og kontrollsenter (CAOC) i Bodø en avgjørende rolle for å lede luftstriden i våre nærområder. Siden den gang har NATO flyttet sin CAOC til Danmark og nå flyttes den igjen lengre sydover til Udem i Tyskland. Integreringen med NATO på dette området er over tid blitt svakere, og i den rådende sikkerhetspolitiske situasjon anbefaler forsvarssjefen at vi etablerer vår egen nasjonale evne til å lede luftoperasjoner i vårt nærområde. Et nasjonalt luftoperasjonssenter gir denne evnen.

UTVIKLINGEN i moderne luftmakt har resultert i at kampfly benyttes stadig mer til støtte for landmilitære og maritime operasjoner. Erfaringer fra krigføringen på Balkan, Afghanistan og nå sist i Libya er at ledelsen av luftoperasjoner er blitt stadig mer kompleks. Andre militære enheter får stadig lengre rekkevidde på sine luftsensorer og våpensystemer, noe som krever økt koordinering med luftstyrkene. Marinefartøy og små landmilitære avdelinger kaller inn fly til nærstøtte på kort varsel, noe som krever at kontrolløren av flyene har totaloversikten på slagmarken. I tillegg integreres informasjon fra en rekke andre plattformer, herunder ubemannede fly, til støtte for kampflyenes operasjoner. NATO og flere enkeltnasjoner samler derfor ledelsen av luftoperasjoner i et fellesoperativt miljø. Det er denne utviklingen som ligger til grunn for Forsvarssjefens anbefaling om å legge en NAOC til Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

VÅRE TO gjenværende CRC samler radardata og etablerer et bilde av aktiviteten i luftrommet. Dette bildet benyttes til å kontrollere utførelsen av kampflyenes aktivitet. Oppgavene er meget viktige, men er kun en begrenset del av det å lede moderne luftoperasjoner. En NAOC i FOH må ha evnen til å lede hele bredden av luftoperasjoner. Ledelse av militære operasjoner er på den ene side avhengig av informasjon og kommunikasjonssystemer, og på den andre siden av riktig oversikt, kunnskap og kompetanse. Dagens teknologi gjør det mulig å distribuere informasjonen hvor som helst, men kompetansen hos høyt trente enkeltindivider er geografisk stedbundet under ledelsen av en operasjon.

DET ER MULIG å samle all ledelse av luftoperasjoner i Norge på ett sted, noe som vil kreve en grunninvestering. Likeledes er det mulig å ha ledelsen spredd på flere steder, men dette vil kreve duplisering av systemer og kompetanse med påfølgende høyere driftskostnader enn ved samlet ledelse. Forsvarssjefens anbefaling om å samle ledelsen av luftoperasjoner i Bodø er således også et uttrykk for å ivareta kravene til effektivisering i forsvarssektoren.

ENKELTE HAR tatt til orde for å samle ledelsen av luftoperasjoner i Sørreisa. I en militærfaglig kontekst er dette et skritt i feil retning. Det vil innebære å isolere luftmakten og dennes kompetanse fra de øvrige deler av Forsvarets operative virksomhet. Det vil være en utvikling som går motsatt av hva andre NATO-land gjør, noe som igjen kan svekke vår evne og mulighet for tettere integrering og samarbeid med NATO i fremtiden.

LUFTMAKTENS største styrke er hurtighet og rekkevidde i gjennomføringen av sine operasjoner, både for å forsvare et luftrom, samt støtte land– og sjøoperasjoner. Ofte er det slik at alle disse oppgavene må løses på et og samme oppdrag. Innføring av ny teknologi har gjort luftoperasjoner til en stadig viktigere del av slike fellesoperasjoner. De nye F-35 flyene vil gi oss enda flere muligheter enn dagens F-16. Det er derfor viktig at vi er i forkant av utviklingen, og organiserer oss slik at vi best mulig kan utnytte de nye kapasitetene.

FORSVARSSJEFENS anbefaling er den militærfaglig beste løsningen. I tillegg er den kosteffektiv på sikt. Løsningen forbedrer sjef FOHs evne til å lede alle norske styrker under operasjoner i våre nærområder, og sikrer evnen til å utnytte våre militære kapasiteter maksimalt.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen. Du må bruke din Facebook-innlogging for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel.Varsle om upassende innlegg her

Integreringen med NATO på dette området er over tid blitt svakere, og i den rådende sikkerhetspolitiske situasjon anbefaler forsvarssjefen at vi etablerer vår egen nasjonale evne til å lede luftoperasjoner i vårt nærområde.

Av Haakon Bruun-Hanssen, viseadmiral, sjef Forsvarets operative hovedkvarter
Folkebladet som E-avis